ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 88.89 84,45   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM Z PERSPEKTYWY ZASADY POMOCNICZOŚCI


CENDROWICZ D.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 88.89 Twoja cena  84,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy osobom bezdomnym

z perspektywy zasady pomocniczości


Publikacja podejmuje aktualną w Polsce oraz w UE problematykę przeciwdziałania bezdomności.

Udziela odpowiedzi na pytanie, jakie normy prawne regulują przeciwdziałanie bezdomności przez administrację publiczną w Polsce oraz jakie zadania związane ze świadczeniem pomocy osobom bezdomnym realizuje administracja publiczna, a zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja stawia za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób istniejące w prawie formy pomocy osobom bezdomnym przyczyniają się do wychodzenia z bezdomności, a w konsekwencji do zmniejszania skali tego zjawiska. W treści autorka prezentuje także doświadczenia krajów UE oraz Stanów Zjednoczonych w zakresie przeciwdziałania bezdomności.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. USTALENIA METODOLOGICZNE

1.1. Cel i metody badawcze
1.2. Wprowadzenie do merytorycznego układu pracy

Rozdział 2. POMOCNICZOŚĆ JAKO PIERWOTNA DETERMINANTA UKŁADU 
ZADANIOWO-KOMPETENCYJNEGO ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SFERZE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

2.1. Pojęcie układu zadaniowo-kompetencyjnego administracji publiczne
2.2. Pojęcie i istota zasady pomocniczości
2.2.1. Pomocniczość jako zasada w ujęciu prawnym
2.2.1.1. Pomocniczość jako zasada w prawie krajowym 
2.2.1.2. Pomocniczość jako zasada w prawie międzynarodowym
2.2.1.3. Pomocniczość jako zasada w prawie Unii Europejskie
2.2.2. Pomocniczość jako zasada w ujęciu nauki społecznej Kościoła katolickiego
2.2.3. Pomocniczość jako zasada w ujęciu filozoficznym
2.3. Samorząd terytorialny z perspektywy zasady pomocniczości
2.3.1. Pojęcie samorządu terytorialnego
2.3.2. Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego
2.3.3. Prawne uwarunkowania samorządu terytorialnego w Polsce
2.4. Ratio legis zasady pomocniczości w sferze pomocy osobom bezdomnym

Rozdział 3. OSOBA BEZDOMNA JAKO ADRESAT POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Bezdomność jako wyznacznik statusu osoby bezdomnej
3.2.1. Bezdomność w ujęciu pozaprawnym
3.2.1.1. Bezdomność jako zjawisko społeczne
3.2.1.2. Rodzaje, przyczyny i skutki bezdomności
3.2.2. Bezdomność w ujęciu prawnym
3.2.2.1. Bezdomność w prawie krajowym 
3.2.2.2. Bezdomność w prawie międzynarodowym
3.2.2.3. Bezdomność w prawie Unii Europejskiej
3.3. Pojęcie osoby bezdomnej
3.3.1. Pozaprawne definicje osoby bezdomnej
3.3.2. Prawne definicje osoby bezdomnej
3.4. Bezdomność i osoby bezdomne w ujęciu historycznym 
3.5. Konkluzje

Rozdział 4. WPŁYW ZASADY POMOCNICZOŚCI NA PODZIAŁ ZADAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

4.1. Uwarunkowania podziału zadań administracji publicznej w zakresie pomocy osobom bezdomnym 
4.1.1. Uwarunkowania pozaprawne 
4.1.2. Uwarunkowania prawne
4.2. Zadania administracji publicznej w zakresie pomocy osobom bezdomnym
4.2.1. Zadania administracji państwowej
4.2.2. Zadania administracji rządowej
4.2.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
4.2.3.1. Zadania gminy
4.2.3.1.1. Zadania w zakresie pomocy społecznej
4.2.3.1.2. Zadania w zakresie ochrony zdrowia 
4.2.3.1.3. Zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej
4.2.3.1.4. Zadania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego
4.2.3.1.5. Zadania na rzecz wybranych kategorii osób bezdomnych – wzmianka
4.2.3.1.6. Inne zadania
4.2.3.2. Zadania powiatu
4.2.3.3. Zadania samorządu województwa
4.3. Kompetencje organów administracji publicznej w sferze realizacji zadań w zakresie pomocy osobom bezdomnym
4.4. Podział zadań administracji publicznej w zakresie pomocy osobom
bezdomnym z perspektywy zasady pomocniczości – próba oceny

Rozdział 5. WPŁYW ZASADY POMOCNICZOŚCI NA REALIZACJĘ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM ZA POMOCĄ WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

5.1. Formy organizacyjnoprawne realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych – uwagi ogólne
5.2. Pojęcie, cechy i rodzaje samorządowych jednostek organizacyjnych
5.3. Tworzenie, łączenie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych
5.4. Samorządowe jednostki organizacyjne w sferze realizacji zadań w zakresie pomocy osobom bezdomnym
5.4.1. Urzędy
5.4.2. Noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie
5.4.3. Ośrodki interwencji kryzysowej 
5.4.4. Jadłodajnie 
5.4.5. Łaźnie dla osób bezdomnych
5.5. Wpływ zasady pomocniczości na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w zakresie pomocy osobom bezdomnym za pomocą własnych jednostek organizacyjnych – próba oceny

Rozdział 6. WPŁYW ZASADY POMOCNICZOŚCI NA REALIZACJĘ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W WARUNKACH WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI 

6.1. Uwarunkowania współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi w sferze realizacji zadań w zakresie 
pomocy osobom bezdomnym
6.1.1. Uwarunkowania pozaprawne 
6.1.2. Uwarunkowania prawne
6.2. Podmioty niepubliczne współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego w sferze realizacji zadań w zakresie pomocy osobom bezdomnym 
6.3. Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi w sferze realizacji zadań w zakresie pomocy osobom bezdomnym 
6.3.1. Zlecanie realizacji zadań publicznych 
6.3.2. Informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 
6.3.3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych
6.3.4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
6.4. Wpływ zasady pomocniczości na realizację przez jednostki samorządu
terytorialnego zadań w zakresie pomocy osobom bezdomnym w warunkach współpracy z podmiotami niepublicznymi – próba oceny

Rozdział 7. WPŁYW ZASADY POMOCNICZOŚCI NA ADMINISTROWANIE W SFERZE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W WYBRANYCH KRAJACH

7.1. Uwagi wstępne
7.2. Niemcy
7.3. Anglia
7.4. Finlandia
7.5. Stany Zjednoczone 
7.6. Konkluzje

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ LITERATURY 
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 
WYKAZ ORZECZNICTWA 
WYKAZ ROZSTRZYGNIĘĆ NADZORCZYCH
WYKAZ INNYCH ŹRÓDEŁ

366 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021