ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY W PROCESIE PRZYGOTOWANIA TRENERÓW PRACY DO ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO


SIKORA J.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 67.50 Twoja cena  64,13 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kształtowanie środowiska pracy w procesie przygotowania trenerów pracy do zatrudnienia wspomaganego

Monografia przedstawia problematykę związaną z wdrażaniem koncepcji zatrudnienia wspomaganego jako ważnego elementu polityki spójności społecznej ukierunkowanej na inkluzję społeczną osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym osób niepełnosprawnych.

Kluczowym elementem zatrudnienia wspomaganego jest funkcja trenera pracy, którego zadaniem jest przygotowanie beneficjenta tej formy aktywności zawodowej do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, wspieranie go na etapie adaptacji zawodowej oraz współpraca z pracodawcą na rzecz utrzymania zatrudnienia pracownika. Publikacja przedstawia warunki funkcjonowania trenera pracy ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rekomendacji w zakresie kształtowania środowiska pracy odpowiednio do potrzeb beneficjentów zatrudnienia wspomaganego.

Książka jest odpowiedzią na zmieniającą się politykę dotyczącą zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a jej struktura łącząca solidne podstawy merytoryczne z gotowymi rozwiązaniami praktycznymi z pewnością zainteresuje wszystkich zajmujących się tym zagadnieniem.

Publikacja skierowana jest do kreatorów polityki społecznej, pracowników służb zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, pracowników naukowych i studentów kierunków pedagogicznych oraz zarządzania w służbach społecznych oraz do instytucji szkoleniowych.

Wstęp

Rozdział 1. Analiza teoretyczna pracy jako podstawowej formy aktywności człowieka

1.1. Praca ludzka w literaturze przedmiotu
1.2. Praca jako kategoria antropologiczna
1.3. Praca jako przedmiot badań pedagogiki pracy
1.4. Znaczenie pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rozdział 2. Zatrudnienie wspomagane jako obszar działalności trenera pracy

2.1. Określenie pojęcia i przejawy wykluczenia społecznego
2.2. Kategorie grup zagrożonych marginalizacją i obszary wykluczenia społecznego
2.3. Niepełnosprawni jako kategoria osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
2.5. Zatrudnienie wspomagane jako współczesna strategia społeczeństwa włączającego
2.5.1. Geneza i beneficjenci zatrudnienia wspomaganego
2.5.2. Społeczno-ekonomiczne przesłanki zatrudnienia wspomaganego

Rozdział 3. Trener pracy jako kluczowy element w systemie zatrudnienia wspomaganego

3.1. Trener pracy w systemie zatrudnienia wspomaganego
3.2. Zadania zawodowe trenera pracy
3.3. Pedagogiczne aspekty działalności trenera pracy/Trener pracy jako zawód pedagogiczny
3.4. Organizacja działalności trenera pracy
3.5. System przygotowania trenera pracy
3.5.1. Założenia dotyczące szkolenia trenerów pracy
3.5.2. Profil kompetencyjny trenera pracy

Rozdział 4. Niepełnosprawni jako podopieczni trenera pracy

4.1. Osoby niepełnosprawne i ich postrzeganie
4.1.1. International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF jako narzędzie opisu
4.1.2. Niepełnosprawni w ujęciu statystycznym
4.1.3. Postrzeganie niepełnosprawności
4.1.4. Osoba niepełnosprawna w otoczeniu społecznym
4.1.5. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną
4.1.6. Przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie
4.2. Kompetencje komunikacyjne
4.2.1. Kompetencje komunikacyjne – analiza pojęcia
4.2.2. Model Shannona-Weavera
4.2.3. Kompetencje komunikacyjne osób niepełnosprawnych intelektualnie
4.2.4. Model komunikacji – przesłanki kształtowania kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku pracy
4.2.5. Kompetencje komunikacyjne trenera pracy
4.3. Niepełnosprawni na rynku pracy
4.3.1 Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
4.3.2. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
4.3.3. Niepełnosprawni intelektualnie na rynku pracy

Rozdział 5. Metodologiczne podstawy badań własnych

5.1. Przedmiot badań, cele i problemy badawcze
5.2. Metody techniki i narzędzia badawcze

Rozdział 6. Środowisko pracy jako obszar aktywności zawodowej trenera pracy – wyniki badań własnych

6.1. Przystosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w literaturze przedmiotu
6.2. Niepełnosprawni intelektualnie w środowisku pracy
6.2.1. Charakterystyka terenu badań
6.2.2. Przystosowanie środowiska pracy do potrzeb beneficjentów zatrudnienia wspomaganego
6.2.3. Ciągi komunikacyjne
6.2.4. Rozwiązania specjalne w zakresie organizacji pracy
6.3. Badania fokusowe
6.4. Przystosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie na podstawie badań własnych

Rozdział 7. Wytyczne dla trenerów pracy i listy kontrolne dotyczące dostosowania środowiska pracy do potrzeb  osób upośledzonych intelektualnie

7.1. Wytyczne dotyczące dostosowania środowiska pracy do potrzeb pracowników upośledzonych intelektualnie
7.2. Listy kontrolne
7.2.1. Lista kontrolna dotycząca przystosowania stanowisk i organizacji pracy do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie
7.2.2. Lista kontrolna dotycząca przystosowania zakładowych ciągów komunikacyjnych do potrzeb i możliwości pracowników niepełnosprawnych intelektualnie
7.2.3. Lista kontrolna dotycząca relacji pracownika niepełnosprawnego intelektualnie w środowisku społecznym zakładu pracy
7.3. Przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie
7.3.1. Obciążenie pracą niepełnosprawnych pracowników

Rozdział 8. Przygotowanie trenerów pracy do zatrudnienia wspomaganego na tle przeprowadzonych badań

8.1. Zakres szkolenia trenerów pracy w zakresie przystosowania środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie/beneficjentów zatrudnienia wspomaganego
8.2. Formy przygotowania trenerów pracy do wykonywania zadań zawodowych

Rozdział 9. Podsumowanie badań i rekomendacje dotyczące przystosowania środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych intelektualnie

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis fotografii

256 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021