ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.ksiegarnia-fachowa.pl (dalej: "Sklep") jest prowadzony przez firmę PROPRESS spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres rejestracji: ul.Cieszkowskiego 1/3 lok 7 01-636 Warszawa - Punkt Odbioru Osobistego - Klubokawiarnia Chłodna 25 w Warszawie     (dalej: "Sprzedawca").
 2. Treść strony www.ksiegarnia-fachowa.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 

§2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. W Sklepie umieszczone są informacje o towarach, zawierające ich opis, cenę, wraz z klauzulą, że o dostępności towaru sprzedawca informuje po otrzymaniu zamówienia.
 2. Cena podawana w złotych polskich i zamieszczona przy produkcie na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego jest ceną wiążącą i ostateczną, zawiera podatek VAT i nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. W celu złożenia zamówienia towaru, Kupujący powinien: wybrać towar i wypełnić formularz, zawierający dane kupującego, adres dostarczenia towaru i formę dostawy i płatności.
 4. Kupujący otrzymuje informację zwrotną na skrzynkę e-mail lub telefonicznie o przyjęciu zamówienia.
 5. Sprzedawca, w terminie dwóch dni roboczych od jego otrzymania, przesyła Kupującemu, na podany przez niego adres e-mail zawiadomienie o złożonym zamówieniu zawierające informacje o:
  1. zamówionych towarach i ich liczbie;
  2. cenie jednostkowej towaru i cenie łącznej zamówienia wraz z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług bądź innych należności publicznoprawnych związanych ze sprzedażą towaru;
  3. formie zapłaty;
  4. kosztach i sposobie dostawy;
  5. konieczności potwierdzenia zamówienia, w celu jego realizacji.
 6. Jeżeli towar jest niedostępny, otrzymuje informację o braku towaru i możliwości nabycia podobnych towarów lub ich braku.
   
 7. Dokonane przez Kupującego ostateczne potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Kupującemu, który potwierdził złożenie zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zawiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji lub potwierdza to telefonicznie, o ile Kupujący nie podał adresu e-mail.

 

§3.  PŁATNOŚĆ ZA TOWARY

 1.         Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  1.        za pobraniem, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej,
  2.        przelewem bankowym, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy fakturę przelewową, na podstawie której dokonuje przelewu na konto bankowe podane na fakturze
  3.        kartą płatniczą przy użyciu płatności online obsługiwanych przez firmę eCard S.A., Kupujący otrzymuje link od Sprzedającego, do autoryzacji transakcji płatności kartą płatniczą
                 - Visa
                 - Visa Electron
                 - MasterCard
                 - Maestro
                 - MasterCard Electronic


  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w §3. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

  3. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

§4.  DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa towaru dostarczanego Kupującemu na terenie Polski następuje:
  1. pocztą kurierską z przedpłatą lub za pobraniem na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej z przedpłatą lub za pobraniem na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu
  3. poprzez osobisty odbiór przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną w Punktcie Odbioru Osobistego mieszczącego się w Klubokawiarni Chłodna 25 w Warszawie w ustalonym wcześniej dniu i godzinach..
 2. Obowiązujący cennik kosztów dostawy na terenie Polski znajduje się na stronie Sklepu www.ksiegarnia-fachowa.pl .Niezależnie od tego Kupującemu podczas składania zamówienia każdorazowo zostaje przedstawiony dokładny koszt  dostarczenia  wybranych towarów na wskazany przez niego adres
 3. W przypadku zamówienia z dostawą poza granicami Polski, Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia wraz z informacją o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztami dostawy, ale bez uwzględnienia kosztów ewentualnych, dodatkowych opłat celnych,  może dokonać wyboru jednego z dwóch sposobów płatności:
  1. płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  2. kartą płatniczą przy użyciu płatności online obsługiwanych przez firmę eCard S.A.

Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych firmy eCard S.A., Sprzedawca dostarcza przedmiot zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres.

4. Odbierający towar - Kupujący lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, z zachowaniem szczególnej staranności.

 

§5. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu
 2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 3. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. 
 4. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w §5.pkt 2, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa §5.pkt 3 możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, przy czym przez towar rozumie się również jego oryginalne opakowanie.
 5. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem co do ilości lub rodzaju zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej. W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie obsługiwanym przez PROPRESS sp. z o.o.   niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów. Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedawca.  
 8. Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar.        
 9. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami §5.pkt 7, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

 

§6.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kupujący decydując się na zakup w Sklepie obsługiwanym przez PROPRESS sp. z o.o. ,wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Sklepie internetowym.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne i jest jednorazową zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia..
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.
 4. W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola "Zapisz mnie na newsletter") na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu internetowego obsługiwanego przez PROPRESS sp. z o.o., Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
 6. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2015 r.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu internetowego obsługiwanego przez PROPRESS sp. z o.o.. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej Sprzedającego
 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024