ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadĽ własne kryteria wyszukiwania ksi±żek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis ksi±żki

PROBLEMY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MAŁYCH I ¦REDNICH PRZDSIĘBIORSTW ...


BOROWIECKI R. SIUTA-TOKARSKA B.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 54.80 Twoja cena  52,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W ksi±żce podjęta została szeroko pojęta tematyka małych i ¶rednich przedsiębiorstw w Polsce, w tym także w kontek¶cie integracji Polski
z Uni± Europejsk±. Wskazano m.in. na zmiany, jakie nast±piły w zakresie funkcjonowania i rozwoju M¦P przed i po integracji
i wynikaj±ce st±d konsekwencje dla ich działalno¶ci, zarówno w ujęciu rynku krajowego, wspólnotowego, jak i globalnego.

Publikacja jest efektem wieloletnich badań prowadzonych w Katedrze Eko­nomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat zachowań przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku i ery nowej ekono­mii. Zamieszczone w pracy cele badawcze zrealizowano na podstawie szerokich studiów literaturowych oraz badań empirycznych, m.in. badań ankietowych 304 przedsiębiorstw sektora MSP z czterech branż: budownictwa, transportu, handlu i usług. Wykorzystano także wyniki badań wybranych o¶rodków i urzędów, m.in. GUS, UKIE, MGiP, PARP oraz NBP.

Spis tre¶ci:

Wstęp 

Rozdział 1. Podstawowe determinanty funkcjonowania i rozwoju M¦P

1.1. Modelowe ujęcie determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia M¦P

1.2. Analiza opisowa mikroekonomicznych determinant funkcjonowania i rozwoju M¦P

   1.2.1. Wła¶ciciele – menedżerowie

   1.2.2. System zarz±dzania i przedsiębiorczo¶ć

   1.2.3. Zasoby przedsiębiorstwa

   1.2.4. Dostawcy i odbiorcy

   1.2.5. Konkurencja

   1.2.6. Uwarunkowania lokalne

   1.2.7. Pozostałe determinanty mikroekonomiczne

1.3. Analiza opisowa makroekonomicznych determinant funkcjonowania i rozwoju M¦P

   1.3.1. Produkt Krajowy Brutto

   1.3.2. Inflacja i bezrobocie

   1.3.3. Polityka makroekonomiczna

   1.3.4. Bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne

   1.3.5. Innowacyjno¶ć gospodarki

   1.3.6. Globalizacja

   1.3.7. Pozostałe determinanty makroekonomiczne

1.4. Analiza opisowa głównych determinant odrodzenia sektora M¦P

   1.4.1. Rozwój gospodarczy

   1.4.2. Postęp techniczny

   1.4.3. Okresowe problemy ekonomiczne w gospodarce

   1.4.4. Inne determinanty odrodzenia M¦P

1.5. Podsumowanie
 

Rozdział 2. Rozwój sektora M¦P w Polsce w latach 1999–2006

2.1. Uregulowania prawne dotycz±ce M¦P

2.2. Charakterystyka zmian strukturalnych podmiotów gospodarki narodowej w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów mikro, małych i ¶rednich

   2.2.1. Zmiany liczby podmiotów gospodarki narodowej w Polsce w latach 1993–2006

   2.2.2. Podmioty gospodarki narodowej w Polsce według wybranych form organizacyjno-prawnych w latach 1993 2006

   2.2.3. Podmioty gospodarki narodowej mikro, małe i ¶rednie w Polsce według województw
w latach 2001–2006

   2.2.4. Podmioty gospodarki narodowej mikro, małe i ¶rednie w Polsce według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalno¶ci w latach 2001–2006

2.3. Udział M¦P w rozwoju gospodarczym kraju

   2.3.1. Udział przedsiębiorstw, w tym M¦P, w wytwarzaniu Produktu Krajowego Brutto

   2.3.2. Innowacyjno¶ć M¦P w gospodarce polskiej

   2.3.3. Handel zagraniczny przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw sektora M¦P

   2.3.4. Pracuj±cy w M¦P w Polsce

2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Bariery funkcjonowania i rozwoju M¦P w Polsce

3.1. Warunki powstania i funkcjonowania nowo powstałych M¦P w Polsce

3.2. Bariery funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw

   3.2.1. Bariery popytowe

   3.2.2. Bariery podażowe

   3.2.3. Ogólna charakterystyka barier popytowych i podażowych

3.3. Bariery funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw o wieloletnim okresie działalno¶ci

3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Charakterystyczne aspekty funkcjonowania i rozwoju M¦P w wybranych rodzajach działalno¶ci

4.1. Charakterystyka wła¶cicieli

4.2. Okresy działalno¶ci przedsiębiorstw i sposoby ich powstania

4.3. Rynki zbytu badanych przedsiębiorstw

4.4. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przed i po przyst±pieniu Polski do Unii Europejskiej

4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Perspektywy funkcjonowania i rozwoju M¦P po integracji Polski z Uni± Europejsk±

5.1. Prognozy w zakresie dalszej działalno¶ci przedsiębiorstw sektora M¦P

5.2. Planowanie nakładów inwestycyjnych i zmian usprawniaj±cych działalno¶ć przedsiębiorstw w najbliższych latach

5.3. Ocena najważniejszych czynników konkurencyjno¶ci przedsiębiorstw sektora M¦P

5.4. Wykorzystanie ¶rodków pomocowych z Unii Europejskiej przez polskie M¦P

5.5. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

 

278 stron, miękka oprawa


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024