ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACYJNYMI W WARUNKACH NOWEJ GOSPODARKI


BOROWIECKI R. CZEKAJ J.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 75.20 Twoja cena  71,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest jedną z wielu ważnych pozycji wydawniczych zaliczanych do oferty poszerzenia wiedzy o przemianach w działalności współczesnych przedsiębiorstw i tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na informacji.

Całość rozważań autorów zastała podzielona na trzy części tematyczne, ściśle ze sobą powiązane. Część pierwsza prezentuje metodologiczne wyzwania zarządzania zasobami informacyjnymi, druga ukazuje wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania informacją w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej, a część trzecia zawiera przegląd doświadczeń związanych z wykorzystaniem informacji w działalności przedsiębiorstw i instytucji.

Książka stanowi pozycję wydawniczą powstałą w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK), przy współpracy z Katedrą Metod Organizacji i Zarządzania UEK i Katedrą Zarządzania Informacją Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz z wieloma innymi środowiskami akademickimi, instytucjami i przedsiębiorstwami.


Spis treści:


Przedmowa

Część I. Metodologiczne wyzwania zarządzania zasobami informacyjnymi

Rozdział 1. Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej
Adam Stabryła

Wstęp

1.1. Informacja menedżerska jako podmiot metodologii procesu zarządzania

1.2. Systemy informacji menedżerskiej (SIM)

1.3. Funkcje procesów informacyjnych

1.4. Założenia koncepcji projektowania systemów informacji menedżerskiej

1.5. Funkcjonowanie systemu informacji menedżerskiej w formule systemu zarządzania wiedzą (SZW)

1.6. Analiza funkcjonalna informacji menedżerskiej

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 2. Ekonomika informacji v. infonomika
Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki, Hubert Obora

Wstęp

2.1. Ekonomika informacji

2.2. Infonomika

2.3. Infonomika a ekonomika informacji

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 3. Struktura przestrzeni informacyjnej w wirtualnym środowisku
Leszek Kiełtyka, Robert Kucęba

Wstęp

3.1. Przestrzeń informacyjna i informatyczna

3.2. Ewolucja przestrzeni informacyjnej w wirtualnym środowisku

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 4. Komplementarne strategie rozwoju systemów informacyjnych przedsiębiorstw
Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk

Wstęp

4.1. Poziomy zaawansowania systemów informacyjnych

4.2. Ogólna strategia rozwoju systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

4.3. Znaczenie strategii rozwoju systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 5. Zintegrowany system zarządzania a przepływ informacji
Piotr Bartkowiak, Dariusz Sobczyński, Błażej Płokarz

Wstęp

5.1. Informacja jako zasób przedsiębiorstwa

5.2. Utrudnienia w procesie przepływu informacji w przedsiębiorstwie

5.3. Normatywne ujęcie przepływu informacji

5.4. Proces decyzyjny wykorzystujący Zintegrowane Systemy Zarządzania

5.5. Znaczenie informacji w branży motoryzacyjnej w czasie kryzysu gospodarczego

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 6. Środowiskowe uwarunkowania zarządzania informacją w małych przedsiębiorstwach
Zbigniew Olesiński

Wstęp

6.1. Charakterystyka przebadanych organizacji

6.2. Kształtowanie sieci relacji międzyorganizacyjnych

6.3. Wsparcie dla rozwoju współpracy

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 7. Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji
Barbara Siuta-Tokarska

Wstęp

7.1. Wybrane procesy i modele zarządzania wiedzą w organizacjach XXI wieku

7.2. Możliwości dyfuzji wiedzy pomiędzy organizacjami zagranicznymi i krajowymi w postaci

bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 8. Wybrane problemy pomiaru jakości informacji
Hubert Obora

Wstęp

8.1. Niejednoznaczność pojęcia „informacja”

8.2. Zróżnicowanie ujęć jakości informacji

8.3. Podejścia do pomiaru jakości informacji

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 9. Adekwatność stosowania wskaźnika ROI w zarządzaniu elektronicznymi zasobami informacyjnymi organizacji
Marek Ćwiklicki

Wstęp

9.1. O zarządzaniu elektronicznymi zasobami informacyjnymi organizacji

9.2. Interpretacja ROI dla projektów informatycznych

9.3. Krytyka stosowania ROI i sugestie zmiany w liczeniu

Zakończenie

Bibliografia

Część II. Informacja w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej

Rozdział 1. Informacja jako kluczowy zasób współczesnych organizacji
Franciszek Mroczko, Maria Stańkowska

 

Wstęp

1.1. Przesłanki definicyjne

1.2. Informacja w zarządzaniu

1.3. Informacja jako element wiedzy

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 2. Informacja jako podstawa kształtowania przewagi konkurencyjnej
w sektorze ubezpieczeniowym
Mieczysław Morawski, Wojciech Topczewski

Wstęp

2.1. Przewaga konkurencyjna w gospodarce opartej na wiedzy

2.2. Konkurencyjność w sektorze ubezpieczeniowym

2.3. Klient jako źródło informacji

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 3. Wykorzystanie informacji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej towarzystw ubezpieczeniowych
Iwona Gawron

Wstęp

3.1. Uwarunkowania działalności polskich towarzystw ubezpieczeniowych

3.2. Źródła i znaczenie informacji w funkcjonowaniu towarzystw ubezpieczeniowych

3.3. Nabywcy polis ubezpieczeniowych źródłem przewagi konkurencyjnej

Zakończenie

Bibliografia


Rozdział 4. Kulturowe uwarunkowania konkurencyjności opartej na informacji
Leszek Panasiewicz

Wstęp

4.1. Informacja i zasoby pochodne

4.2. Informacja - wiedza

4.3. Informacja - organizacyjne uczenie się

4.4. Informacja - ucząca się organizacja

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 5. Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transakcjach fuzji
i przejęć
Andrzej Zyguła

Wstęp

5.1. Istota analizy due diligence oraz jej miejsce w transakcjach fuzji i przejęć

5.2. Główne obszary informacji w analizie due diligence

5.3. Uczestnicy zaangażowani w badania due diligence

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 6. Sieci informacyjne dla przedsiębiorczości – czynnik przewagi konkurencyjnej opartej na informacji
Zofia Gródek

Wstęp

6.1. Informacje a konkurencyjność przedsiębiorstw

6.2. Krajowy System Usług

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 7. Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań
w benchmarkingu personalnym
Anna Balcerek

Wstęp

7.1. Wybór partnera porównań i źródeł informacji w benchmarkingu personalnym

7.2. Internetowe źródła informacji w benchmarkingu personalnym

7.3. Źródła danych do pomiaru porównawczego

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 8. Dyrektywa o „informowaniu i komunikowaniu pracowników”. Uwarunkowania prawne a praktyka realizacji fuzji i przejęć
Anna Stankiewicz-Mróz, Elżbieta Jędrych

Wstęp

8.1. Uregulowania prawne

8.2. Fuzje i akwizycje jako przykład „zmiany narzuconej”

8.3. Proces informowania o zmianach w świetle wyników badań

Zakończenie

Bibliografia

Część III. Wykorzystanie informacji w działalności przedsiębiorstw i instytucji administracyjnych

Rozdział 1. Informacyjny wymiar procesu decyzyjnego organizacji gospodarczej
Magdalena Miklus

Wstęp
1.1. Podejmowanie decyzji

1.2. Informacja i jej źródła

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 2. Rachunkowość a zarządzanie informacją w organizacji gospodarczej
Mirosława Kwiecień

Wstęp

2.1. Polityka rachunkowości a zarządzanie informacją

2.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres wykorzystania sprawozdań finansowych

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 3. Zarządzanie informacjami i wiedzą a rachunkowość
Beata Iwasieczko

Wstęp

3.1. Rola informacji i zarządzania informacjami w organizacji gospodarczej

3.2. Wykorzystanie systemów informacyjnych organizacji gospodarczych w zarządzaniu wiedzą

3.3. Systemy informacyjne a rachunkowość

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 4. Rola informacji w controllingu
Stanisław Marciniak

Wstęp

4.1. Zasady controllingu a rola informacji

4.2. Zabezpieczenie informacyjne systemu controllingu

4.3. Cechy i źródła informacji w controllingu

4.4. Kierunki udoskonalania systemu informacji w controllingu

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 5. Budżetowanie w firmie handlowej w procesie budowy organizacji opartej na informacji zarządczej
Janusz Nesterak, Grzegorz Depa

Wstęp

5.1. Ogólna charakterystyka firmy farmaceutycznej Alfa SA

5.2. Ośrodki odpowiedzialności w ALFA SA i ich miejsce w procesie budżetowania

5.3. System ewidencji zdarzeń gospodarczych w ALFA SA dla potrzeb controllingu

5.4. Proces budżetowania jako narzędzie wyznaczania zadań w spółce Alfa SA

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 6. Rola systemu informacyjnego instytucji wdrażających środki pomocowe UE dla przedsiębiorstw regionu łódzkiego
Agnieszka Pietras, Maciej Szczepańczyk

Wstęp

6.1. Cechy systemu informacyjnego

6.2. System organizacyjny funduszy europejskich

6.3. Metodyka badań i charakterystyka instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu

funduszy UE dla przedsiębiorców regionu łódzkiego

6.4. Wyniki badań (case study)

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 7. Wpływ informacji na efektywność zarządzania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Jarosławiu
Stanisław Gemra

Wstęp

7.1. Charakterystyka usług Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Jarosławiu

7.2. Rola informacji w analizie przychodów, kosztów i wyniku finansowego

7.3. Plan restrukturyzacyjny Spółki na lata 2009-2011

7.4. Zakres przedsięwzięć związanych ze świadczonymi usługami

7.5. Opis przedsięwzięć w obszarze działalności marketingowej

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 8. Potrzeby informacyjne a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Elżbieta Wysłocka

Wstęp

8.1. Oczekiwania odbiorców informacji na temat MSP

8.2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w zarządzaniu MSP

8.3. Księgi rachunkowe według MSSF czy ustawy o rachunkowości?

Zakończenie

Bibliografia

 

Rozdział 9. Pozyskiwanie informacji w fazie realizacji projektów budowlanych
Eryk Głodziński

Wstęp

9.1. Zakres informacji a fazy zarządzania projektem

9.2. Obligatoryjność i fakultatywność pozyskiwania informacji

9.3. Źródła informacji w projektach budowlanych

9.4. Dylematy zarządzania informacją wpływające na proces pozyskiwania informacji

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 10. Zarządzanie przepływem informacji w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu DDM
Ilona Penc-Pietrzak

Wstęp

10.1. Struktura i zadania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

10.2. Usprawnienie przepływu informacji i obiegu dokumentów

10.3. System DDM9000® jako przykład systemu zarządzania przepływem informacji

10.4. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania przepływem informacji

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 11. Internet w działalności informacyjnej i komunikacyjnej przedsiębiorstw
Ewa Paszta


Wstęp

11.1. Obszary zastosowania Internetu w przedsiębiorstwach

11.2. Internet w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw

11.3. Wady i zalety wykorzystywania Internetu w działalności przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 12. Jakość obsługi klientów biur podróży w Internecie
Rafał Marek

Wstęp

12.1. Jakość w procesie tworzenia produktu reklamowego

12.2. Badanie jakości obsługi klientów przez biura podróży w Internecie

Zakończenie

Bibliografia

Uwagi końcowe

Literatura uzupełniająca


386 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024