ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

IDENTYFIKACJA RYZYKA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA I BANKU.


ZALESKA M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2002, wydanie I

cena netto: 31.00 Twoja cena  29,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zmienność i złożoność otoczenia, obok innych czynników, sprawiają, że ryzyko upadłości należy rozpatrywać w kategoriach zjawiska towarzyszącego działalności każdej jednostki gospodarczej, przy czym prawdopodobieństwo upadłości poszczególnych jednostek gospodarczych jest różne.

W tradycyjnym podejściu ryzyko upadłości jednostki gospodarczej definiowane jest w kategoriach negatywnych, jako rodzaj zagrożenia. Tymczasem każdy rodzaj ryzyka trzeba rozpatrywać także w kategoriach pozytywnych, jako zjawisko inspirujące do podejmowania działań. Czynnikiem najlepiej pobudzającym zmiany w procesie zarządzania ryzykiem jest wystąpienie kryzysu, przejawiającego się między innymi w upadłości jednostek gospodarczych. Stagnacja w funkcjonowaniu jednostek gospodarczych nie służy natomiast wprowadzaniu zasadniczych i szybkich zmian. Fakt występowania ryzyka przyczynia się zatem do wzrostu kreatywności, poszukiwania nowych metod jego pomiaru i zarządzania zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że złożoność procesu pomiaru i zarządzania ryzykiem wynika głównie z konieczności prognozowania przyszłości. Pomiar i zarządzanie ryzykiem jest obecnie dużo łatwiejsze niż w czasach przeszłych, przede wszystkim z uwagi na rozwój nowoczesnych metod inżynierii finansowej i technologii informatycznych. Właściwe metody pomiaru i zarządzania ryzykiem znajdują odzwierciedlenie w wynikach ekonomiczno-finansowych osiąganych przez jednostki gospodarcze.Im te wyniki ekonomiczno-finansowe osiągane przez jednostki gospodarcze są lepsze tym ryzyko ich upadłości jest mniejsze.

Podstawową przyczyną upadłości jednostek gospodarczych jest nieumiejętne zarządzanie ryzykiem przy braku lub niewłaściwym funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej oraz oszustwa i defraudacje w jednostkach gospodarczych. Zjawiska te znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych, m.in. uwidocznione mogą być w generowaniu ujemnego wyniku finansowego. Straty jednostki gospodarczej wynikające z nieumiejętnego zarządzania ryzykiem są z reguły szybciej widoczne w sprawozdaniach finansowych niż negatywne skutki z tytułu defraudacji i oszustw, które są świadomie tuszowane.

Upadek jednostki gospodarczej jest z reguły poprzedzony długim, przeciętnie pięcioletnim okresem pogarszania się jej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Kryzys narasta niewidzialnie latami, aby ujawnić się z dnia na dzień.

W związku z powyższym istnieje czas na podjęcie działań zaradczych w jednostce gospodarczej zagrożonej upadłością. Niezbędnym warunkiem podjęcia przedsięwzięć restrukturyzacyjnych jest jednak wiedza na temat istnienia i skali zagrożeń. Do identyfikacji ryzyka upadłości jednostek gospodarczych służą systemy wczesnego ostrzegania, którym zostało poświęcone niniejsze opracowanie.

W opracowaniu zaprezentowano systemy wczesnego ostrzegania identyfikujące ryzyko upadłości przedsiębiorstw (niefinansowych) i banków. Systemy wczesnego ostrzegania służące ocenie banków spółdzielczych oraz ocenie banków przez deponentów mają charakter autorski.

Głównym celem opracowania jest wykazanie, że na podstawie dostępnych informacji (pod warunkiem ich rzetelności), przy odpowiednim poziomie wiedzy i zaangażowaniu, można z dużym prawdopodobieństwem wskazać jednostki gospodarcze, którym grozi upadłość.

Wiedza na temat ryzyka ewentualnej upadłości jednostek gospodarczych jest niezbędna. Każda upadłość pociąga bowiem za sobą koszty finansowe i pozafmansowe. Dokładne oszacowanie tych kosztów nie jest w zasadzie możliwe. Koszty te rozkładają się między poszczególnych uczestników rynku, a w ostateczności najczęściej przerzucane są na społeczeństwo (podatników).

104 STRONY

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024