ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BANK CENTRALNY W POLSCE WYBRANE ASPEKTY


ŚWIDERSKA J. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 49.30 Twoja cena  46,84 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prezentowana publikacja obejmuje analizę wybranych aspektów funkcjonowania banku centralnego w Polsce i jego relacji z otoczeniem, szczególnie istotnych z punktu widzenia bieżącej sytuacji politycznej i makroekonomicznej. Opracowanie zawiera przy tym znaczny zasób wiedzy oraz informacji analitycznych, będących praktycznym wyrazem prowadzonych rozważań teoretycznych.

Pierwsze dwa rozdziały omawiają zagadnienia związane z funkcjonowaniem banku centralnego w gospodarce rynkowej, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie stabilności pieniądza, realizowane przy zastosowaniu określonych strategii i instrumentów polityki monetarnej. Warunkiem jego realizacji jest niezależność banku centralnego, co potwierdzają liczne badania wskazujące na występowanie ujemnej korelacji między wysokością i zmiennością inflacji a stopniem autonomii władzy monetarnej. Kwestia niezależności pozostaje więc szczególnie istotna zarówno w kontekście skuteczności realizowanej polityki pieniężnej, jak i planowanego wprowadzenia euro.

Kolejne rozdziały poruszają problemy o charakterze szczegółowym, związane z bieżącą sytuacją na rynku finansowym. Istotnym obszarem oddziaływania banku centralnego pozostaje bowiem międzybankowy rynek pieniężny, którego znaczenie wynika z funkcji regulacji płynności sektora bankowego. Trudności w pozyskiwaniu refinansowania przez banki mogą oddziaływać na realną sferę gospodarki, osłabiając wzrost gospodarczy, czego przykładem są zaburzenia na rynkach finansowych związane ze światowym kryzysem gospodarczym ostatnich lat. Rolą banku centralnego, odgrywaną we współdziałaniu z władzami rządowymi oraz instytucją nadzorującą system finansowy, jest w takiej sytuacji podejmowanie działań stabilizujących funkcjonowanie tego rynku.


Spis treści:

Wprowadzenie

Joanna Świderska

Rozdział 1. NARODOWY BANK POLSKI JAKO PODMIOT POLITYKI MONETARNEJ

Magdalena Kasprzak

1. Narodowy Bank Polski jako bank centralny

   1.1. Funkcje i zadania NBP

   1.2. Organy NBP i ich kompetencje

2. Teoretyczne aspekty polityki pieniężnej

   2.1. Definicja i cele polityki pieniężnej

   2.2. Strategie polityki monetarnej

      2.2.1. Strategia ilościowych celów pośrednich

      2.2.2. Podejście wielopłaszczyznowe

      2.2.3. Polityka stałej zasady a polityka dyskrecjonalna

   2.3. Instrumenty polityki pieniężnej

      2.3.1. System rezerwy obowiązkowej

      2.3.2. Operacje depozytowo-kredytowe

      2.3.3. Operacje otwartego rynku

      2.3.4. Instrumenty o charakterze bezpośrednim

3. Skuteczność autonomicznej polityki pieniężnej w Polsce w latach 1997–2009

   3.1. Założenia polityki pieniężnej

   3.2. Zastosowanie instrumentów polityki pieniężnej

      3.2.1. Rezerwa obowiązkowa

      3.2.2. Operacje otwartego rynku

      3.2.3. Stopy procentowe

   3.3. Realizacja celu inflacyjnego


Rozdział 2. PROBLEM NIEZALEŻNOŚCI BANKU CENTRALNEGO

Magdalena Kasprzak

1. Podstawowe aspekty niezależności banku centralnego

   1.1. Definicje i klasyfikacje niezależności banku centralnego

   1.2. Determinanty i uwarunkowania autonomii banku centralnego

      1.2.1. Wskaźniki o charakterze makroekonomicznym

      1.2.2. Uwarunkowania instytucjonalne i polityczne

      1.2.3. Odpowiedzialność demokratyczna

   1.3. Miary niezależności banku centralnego

      1.3.1. Wskaźniki prawnej niezależności banku centralnego

      1.3.2. Miary pozaprawnej niezależności banku centralnego

2. Kształtowanie się niezależności Narodowego Banku Polskiego jako podmiotu polityki monetarnej

   2.1. Ewolucja niezależności Narodowego Banku Polskiego

      2.1.1. Zmiany w zakresie niezależności personalnej

      2.1.2. Zmiany w zakresie niezależności w prowadzeniu polityki pieniężnej

      2.1.3. Zmiany w zakresie niezależności finansowej

   2.2. Problem utraty niezależności Narodowego Banku Polskiego w kontekście wprowadzenia euro

      2.2.1. Niezależność Europejskiego Systemu Banków Centralnych

      2.2.2. Dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymogów ESBC

      2.2.3. Konsekwencje utraty niezależności przez Narodowy Bank Polski

3. Poziom niezależności Narodowego Banku Polskiego w latach 1997–2009

4. Stabilność cen w Polsce a niezależność Narodowego Banku Polskiego

Rozdział 3. BANK CENTRALNY JAKO UCZESTNIK MIĘDZYBANKOWEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO

Daniel Szulc

1. Charakterystyka polskiego rynku międzybankowego

   1.1. Istota międzybankowego rynku pieniężnego

   1.2. Organizacja i zasady funkcjonowania rynku międzybankowego

      1.2.1. Rynek międzybankowy jako rynek nieregulowany

      1.2.2. Przebieg transakcji na rynku międzybankowym

      1.2.3. Stopy rynku międzybankowego

   1.3. Segmenty rynku międzybankowego i ich uczestnicy

      1.3.1. Segmentacja rynku z punktu widzenia uczestników transakcji

      1.3.2. Segment rynku transakcji niezabezpieczonych

      1.3.3. Segment rynku transakcji zabezpieczonych

      1.3.4. Segmentacja rynku z punktu widzenia przedmiotu transakcji

2. Transakcje z udziałem banku centralnego a płynność sektora bankowego

   2.1. Płynność sektora bankowego

   2.2. Operacje banku centralnego a płynność sektora bankowego

3. Czynniki kształtujące sytuację na rynku międzybankowym

Rozdział 4. KRYZYS FINANSOWY A DZIAŁANIA STABILIZACYJNE NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Daniel Szulc

1. Kryzys finansowy w ujęciu teoretycznym

   1.1. Rozbieżności definicyjne kryzysu

   1.2. Teorie kryzysu gospodarczego

2. Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego

   2.1. Podłoże zjawisk kryzysowych

   2.2. Światowy kryzys finansowy – przebieg wydarzeń

3. Sytuacja na rynku międzybankowym w Polsce

   3.1. Transakcje z udziałem banku centralnego

   3.2. Transakcje pomiędzy bankami komercyjnymi

4. Czynniki kształtujące sytuację na rynku międzybankowym w warunkach kryzysu

   4.1. Czynniki o charakterze ekonomicznym

   4.2. Czynniki o charakterze behawioralnym

5. Kryzys finansowy a realna sfera gospodarki

   5.1. Sytuacja na rynku międzybankowym a podaż kredytu

   5.2. Kryzys finansowy a wzrost gospodarczy

6. Działania stabilizacyjne podejmowane przez Narodowy Bank Polski

   6.1. „Pakiet zaufania” NBP

   6.2. Działania NBP prowadzone poza „Pakietem zaufania”

   6.3. Działania NBP a reakcje innych banków centralnych

   6.4. Inicjatywy wspierające Komisji Nadzoru Finansowego

   6.5. Skuteczność działań antykryzysowych polskiego banku centralnego

BIBLIOGRAFIA


176 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024