ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ADMINISTRACJA PUBLICZNA CZŁOWIEK A OCHRONA ŚRODOWISKA


BUCIŃSKA J. GÓRSKI M. NIEDZIÓŁKA M. STEC R. STRUS D.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2011, wydanie I

cena netto: 144.00 Twoja cena  136,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


  • Publikacja niniejsza jest wynikiem dyskusji oraz materiałów prezentowanych na konferencji, która odbyła się w dniach 18-19 maja 2010 r. w Chlewiskach k. Siedlec, poświęconej działalności administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska i miejsca jednostki w tej działalności z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-prawnych. Państwo, poprzez działalność administracji, ingeruje w ład społeczny w zakresie stosowania prawa ochrony środowiska i jego egzystowania, starając się nadać mu kształt zgodny z aktualnymi politykami. Istotne jest, by istniejące narzędzia normatywne mogły w sposób efektywny i adekwatny odpowiadać na występujące aktualnie zagrożenia. Książka ta zawiera szereg argumentów wskazujących na niedoskonałości występujące w prawie ochrony środowiska, przyrody, wodnym, łowieckim, leśnym, o odpadach i innych zaliczanych do dziedziny ochrony środowiska. Wskazuje także, że ideałem byłoby tworzenie prawa w ten sposób, aby można było przewidywać przyszłe niekorzystne zjawiska i zagrożenia, zamiast w sposób instrumentalny i mało skoordynowany starać się rozwiązywać problemy dopiero wtedy, gdy już się pojawią.
  • Przedstawiona na konferencji problematyka, która znalazła odzwierciedlenie w tej publikacji, oraz zaproszeni do dyskusji i udziału w niej autorzy ukazują pozytywne i negatywne aspekty działalności administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska, a także granice tej działalności. Podnoszą w swoich opracowaniach również wątki tematyczne, nadając im ogólny teoretyczny kontekst, czy też ukazują ich funkcjonowanie w codziennej praktyce.
  • Prezentowana książka jest wyrazem aktualnego, merytorycznego oraz funkcjonalnego potraktowania prawa w odniesieniu do ochrony środowiska.

Spis treści:

Wykaz skrótów
str. 7

Słowo wstępne
str. 15

Zbigniew Bukowski
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w działalności administracji publicznej
str. 17

Daniel Chojnacki
Wybrane administracyjne instrumenty prawne ochrony powierzchni ziemi
str. 33

Dorota Dziedzic-Chojnacka
Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie zakazu promocji propagującej model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
str. 52

Janina Ciechanowicz-McLean
Działalność administracji publicznej w świetle zasad prawa ochrony przyrody
str. 70

Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
Ochrona środowiska w świetle założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
str. 81

Wiesław Czeluściński
Prawne uwarunkowania ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami płynnymi jako ważny czynnik zachowania przyrody w Polsce
str. 84

Grzegorz Dobrowolski
Propozycja reformy instytucjonalnej ochrony środowiska
str. 94

Marek Górski
Uprawnienia kontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska wobec jednostek samorządu terytorialnego
str. 105

Agnieszka Hawrylewicz-Łuka
Spełnianie wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) przy ubieganiu się przez rolników o płatności bezpośrednie jako poszanowanie środowiska naturalnego
str. 116

Michał Krawczyk
Ochrona środowiska w regulacji kodeksu karnego
str. 142

Aleksander Lipiński
Ochrona przyrody a wydobywanie kopalin
str. 159

Dorota Lebowa
Podstawy prawne funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce
str. 176

Monika Niedziółka
Nowe wyzwania ekologiczne w dobie globalizacji
str. 192

Agata Osińska
Wzrost konkurencyjności regionu a społeczno-prawne uwarunkowania ochrony środowiska poprzez rozwój klastrów - zagrożenia i szanse na przykładzie regionu ciechanowsko-płockiego
str. 203

Agata Niedziółka
Węgiel - stop?! Jaką politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych wybrać?
str. 231

Marta Pietrzak
"Zielone" zamówienia publiczne
str. 245

Stanisław Pieprzny, Artur Mazurkiewicz
Wybrane aspekty ochrony prawnej ryb śródlądowych
str. 271

Bartosz Rakoczy
Koncepcja udostępniania lasów w prawie polskim i prawie włoskim
str. 287

Maciej Rudnicki
Ochrona środowiska we współczesnej polityce władz publicznych
str. 297

Marcin Roliński
Ochrona wód w prawie administracyjnym Republiki Czeskiej
str. 312

Julian Skrzyp
Gospodarka przestrzenna w obszarach metropolitalnych
str. 318

Roman Stec, Jolanta Bucińska
Zasady gospodarki łowieckiej, działalność gospodarcza na podstawie przepisów ustawy - Prawo łowieckie
str. 329

Dorota Strus
Pozycja ustrojowa i wybrane kompetencje w zakresie ochrony przyrody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska
str. 372

Teresa Szot-Gabryś
System wsparcia projektów infrastrukturalnych w gospodarce wodno-ściekowej na tle krajowej i unijnej polityki ochrony środowiska
str. 386

Ryszard Wojciechowski
Uwarunkowania prawne pozwoleń na budowę elektrowni i farm wiatrowych
str. 409

Renata Zacharczuk
Prawno-środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
str. 422


440 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021