ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKTY NORMATYWNE I ADMINISTRACYJNE


KARPIUK M. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 63.50 Twoja cena  60,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Monografia charakteryzuje procedurę legislacyjną stanowienia aktów będących źródłami prawa powszechnie obowiązującego (Konstytucja, Ustawa, Rozporządzenie, Umowa międzynarodowa, akty prawa miejscowego), a także odnosi się do problematyki zakresu obowiązywania aktów kierownictwa wewnętrznego (zarządzenia, uchwały).

Przedmiotem publikacji są również akty administracyjne - decyzje i postanowienia. Autorzy odnoszą się również do źródeł prawa Unii Europejskiej i zakresu ich oddziaływania na wewnętrzny porządek prawny, wskazują na mechanizmy sprawowania nadzoru i kontroli procesu legislacyjnego.


Spis treści:

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie źródeł prawa Unii Europejskiej i ich podział
Mirosław Karpiuk


1.1. Wstęp

1.2. Prawo pierwotne Unii Europejskiej

1.3. Prawo wtórne Unii Europejskiej

   1.3.1. Rozporządzenia

   1.3.2. Dyrektywy
   1.3.3. Decyzje

   1.3.4. Zalecenia i opinie

1.4. Uwagi końcowe

Rozdział 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako akt normatywny, którego przepisy stosuje się bezpośrednio
Paweł Sobczyk

 

2.1. Wstęp

2.2. Normatywny charakter Konstytucji RP

2.3. Zasada konstytucjonalizmu a bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji RP
2.4. Pojęcie „bezpośredniego stosowania Konstytucji RP”

2.5. Formy bezpośredniego stosowania Konstytucji RP

2.6. Zakres bezpośredniego stosowania Konstytucji RP

2.7. Uwagi końcowe

Rozdział 3. Ustawa jako akt parlamentu ustanowiony w szczególnym trybie
Paweł Sobczyk

 

3.1. Wstęp

3.2. Ustawa jako akt parlamentu

3.3. Ustawa jako akt ustanowiony w ramach szczególnej procedury

3.4. Uwagi końcowe

Rozdział 4. Umowy międzynarodowe jako źródło prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
Mirosław Karpiuk

 

4.1. Pojęcie umowy międzynarodowej

4.2. Zawieranie umów międzynarodowych

   4.2.1. Projekt umowy międzynarodowej i dokumenty towarzyszące
   4.2.2. Pełnomocnictwa

   4.2.3. Negocjacje

   4.2.4. Wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami umowy międzynarodowej

      4.2.4.1. Podpisanie umowy międzynarodowej

      4.2.4.2. Ratyfikacja umowy międzynarodowej

      4.2.4.3. Zatwierdzenie umowy międzynarodowej

   4.2.5. Zastrzeżenia

4.3. Ogłaszanie umów międzynarodowych

Rozdział 5. Działalność prawodawcza administracji rządowej
Mirosław Karpiuk

 

5.1. Akty normatywne stanowione przez organy administracji rządowej

   5.1.1. Akty prawa miejscowego organów administracji rządowej

   5.1.2. Publikacja aktów prawa miejscowego

   5.1.3. Rozporządzenia wydawane przez organy administracji rządowej jako źródła prawa powszechnie obowiązującego oraz normatywne akty o charakterze wewnętrznym

   5.1.4. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych

   5.1.5. Działalność koordynacyjna i doradcza w ramach procesu prawodawczego
   5.1.6. Działalność lobbingowa w procesie stanowienia aktów normatywnych przez organy administracji rządowej
5.2. Kontrola i nadzór nad działalnością prawodawczą administracji rządowej

   5.2.1. Kontrola i nadzór nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez wojewodę
i organy rządowej administracji niezespolonej

   5.2.2. Kontrola i nadzór nad aktami normatywnymi, innymi niż akty prawa miejscowego, stanowionymi przez organy administracji rządowej
   5.2.3. Bezprawie normatywne

Rozdział 6. Kontrola zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
i ustawami  
Paweł Sobczyk

 

6.1. Wstęp

6.2. Centralne organy państwowe

6.3. Przedmiot kontroli

6.4. Wzorzec kontroli

6.5. Uwagi końcowe

Rozdział 7. Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego
Małgorzata Czuryk


7.1. Wstęp

7.2. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego jako źródła powszechnie obowiązującego prawa

   7.2.1. Organy właściwe w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego
   7.2.2. Akty prawa miejscowego normujące zarząd mieniem komunalnym

   7.2.3. Przepisy porządkowe

   7.2.4. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego

   7.2.5. Technika prawodawcza w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego

7.3. Nadzór nad działalnością prawodawczą organów samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego

   7.3.1. Postępowanie nadzorcze
   7.3.2. Przekazywanie aktów prawa miejscowego organom nadzoru w celu badania ich legalności

   7.3.3. Nieważność aktu prawa miejscowego

   7.3.4. Rola sądownictwa administracyjnego w procesie badania legalności aktów prawa miejscowego

7.4. Uwagi końcowe

Rozdział 8. Akty prawne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lesław Grzonka

8.1. Wstęp

8.2. Kompetencje Prezydenta RP w stosunkach z parlamentem

   8.2.1. Kompetencje związane z wyborami parlamentarnymi

   8.2.2. Kompetencje związane z arbitrażem politycznym

   8.2.3. Kompetencje związane z procedurą ustawodawczą

8.3. Kompetencje Prezydenta RP w stosunkach z Radą Ministrów

   8.3.1. Powoływanie oraz przyjmowanie dymisji Rady Ministrów i dokonywanie zmian w jej składzie

   8.3.2. Zwoływanie Rady Gabinetowej

   8.3.3. Stosowanie przepisów Konstytucji RP i ustaw na wniosek Rady Ministrów, jej Prezesa lub właściwych ministrów

8.4. Kompetencje prawotwórcze Prezydenta RP

   8.4.1. Kompetencje wynikające z Konstytucji RP

   8.4.2. Kompetencje wynikające z ustaw

8.5. Uwagi końcowe

Rozdział 9. Decyzja administracyjna oraz środki jej kontroli
Barbara Krupa

 

9.1. Pojęcie decyzji administracyjnej

9.2. Zwyczajne środki zaskarżenia decyzji administracyjnych

9.3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji administracyjnej (żądanie stwierdzenia nieważności decyzji)

9.4. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych

Rozdział 10. Wymogi formalnoprawne decyzji administracyjnej. Aspekt materialnoprocesowy
Mirosław Karpiuk

10.1. Wstęp

10.2. Elementy decyzji administracyjnej – aspekt procesowy

10.3. Elementy decyzji administracyjnej – aspekt materialnoprawny

10.4. Uwagi końcowe

Rozdział 11. Postanowienie administracyjne jako akt o charakterze indywidualno-konkretnym
Małgorzata Czuryk

11.1. Definicja postanowienia

11.2. Elementy postanowienia

11.3. Doręczanie i ogłaszanie postanowień

11.4. Zażalenie na postanowienie

11.5. Rodzaje postanowień

   11.5.1. Postanowienia wydawane w ramach ogólnego postępowania administracyjnego oraz w sprawach zaświadczeń i kosztów postępowania

   11.5.2. Postanowienia wydawane w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
   11.5.3. Postanowienia wydawane w ramach postępowania podatkowego
   11.5.4. Postanowienia wydawane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
   11.5.5. Postanowienia wydawane w ramach procedury budowlanej

11.6. Zaskarżanie postanowień do sądu administracyjnego

Bibliografia

Akty normatywne

Orzecznictwo

   Trybunał Konstytucyjny
   Sąd Najwyższy

   Sądy administracyjne

Literatura260 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021