ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZASOBY I PROCESY W RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH


RED. KIZIUKIEWICZ T.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 87.00 Twoja cena  82,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości, których znajomość jest niezbędna w obecnych warunkach prowadzenia działalności przez jednostki zróżnicowane pod względem profilu i wielkości.

W pierwszej części omówiono aktualne kierunki rozwoju rachunkowości. Pomiar takich zasobów i procesów, jak instrumenty finansowe, przychody, długoterminowe usługi, należności, aktywa trwałe oraz biologiczne został omówiony w części drugiej. W części trzeciej kolejno zaprezentowano problemy związane z ujęciem w księgach rachunkowych wybranych zasobów i procesów, które w dobie globalizacji i kryzysu finansowego wymagają szczególnej uwagi. Obejmują one wartości niematerialne i prawne, połączenia jednostek, projekty unijne, instrumenty walutowe, rezerwy na instrumenty finansowe oraz koszty. Ponieważ wszystkie działania w rachunkowości są podporządkowane sporządzeniu sprawozdań finansowych, ostatnią część pracy poświęcono prezentacji informacji o zasobach i procesach w sprawozdaniu finansowym.

Opracowanie zostało przygotowane przez autorów reprezentujących liczące się ośrodki akademickie w kraju.

 


Z recenzji prof. dr hab. Aldony Kameli-Sowińskiej:

Opracowanie stanowi cenny wkład naukowy i informacyjny w obszarze rachunkowości; artykuły o charakterze informacyjnym rzetelnie przekazują stan wiedzy i aktualne informacje na temat zjawisk gospodarczych i księgowych, często obrazując je przykładami. W czasach powszechnie uważanych za kryzysowe, szczególnie w obszarze finansów, rachunkowość wysuwa się na czoło nauk ekonomicznych, bowiem jest to nauka o pomiarze, dlatego popularyzacja wiedzy o rachunkowości wśród praktyków i ekonomistów jest dziś szczególnie cenna.

Spis treści:

Wstęp

 

Część I. Ogólne zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych

 

1. Optymalny model rachunkowości małych firm
Zdzisław Fedak, Marcin Osikowicz


2. Wpływ globalizacji na wymagania wobec rachunkowości
Urszula Drumlak

 
3. Skłonności motywacyjne decydentów przy podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka – wybrane zagadnienia

Elżbieta Jaworska

 
4. Rachunkowość samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – obszar zainteresowania księgowego i menedżera

Jolanta Chluska

 
5. Funkcje rachunkowości sektora budżetowego w Europie
Anna Zysnarska

 

6. Wybrane zagadnienia rachunkowości we Francji
Katarzyna Polak

 

Część II. Pomiar i wycena zasobów i procesów w rachunkowości

 
1. Zasady ujmowania i wyceny opcji według regulacji rachunkowości a źródło problemów ze strategiami zerokosztowymi

Przemysław Czajor

 
2. Wycena w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości

Janusz Czerny

 
3. Wycena instrumentów finansowych w warunkach braku aktywnego rynku

Beata Dratwińska-Kania

 
4. Różnice kursowe według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości

Tomasz Lis

 
5. Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP

Renata Dyląg, Małgorzata Kucharczyk

 
6. Wycena usług długoterminowych w branży informatycznej

Anna Kasperowicz

 
7. Odpisy aktualizujące należności jednostek budżetowych

Bożena Rudnicka

 
8. Utrata wartości aktywów trwałych a problem obiektywizmu i subiektywności w ocenie

Krzysztof Zawadzki

 
9. Wartość godziwa w wycenie aktywów biologicznych

Aneta Wszelaki

Część III. Ujmowanie zasobów i procesów w rachunkowości

 
1. Wartości materialne i wartości niematerialne w systemie rachunkowości współczesnego przedsiębiorstwa

Melania Bąk

 
2. Wpływ wyboru metody połączenia spółek na ocenę sytuacji finansowej jednostki gospodarczej

Anna Białek-Jaworska, Jolanta Sandomierska

 
3. Ewidencja księgowa projektów unijnych – wybrane problemy

Anna Bartoszewicz, Małgorzata Cygańska, Henryk Lelusz

 
4. Rachunkowość zabezpieczeń w warunkach kryzysu finansowego

Maria Niewiadoma

 
5. Walutowe instrumenty strukturyzowane – strategia opcyjna typu risk reversal

Edward Pielichaty

 
6. Rezerwy na instrumenty finansowe w świetle zasady wiernego obrazu

Waldemar Dotkuś

 
7. System informacji kosztowej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

Joanna Kogut

 
8.Ewolucja systemu gromadzenia informacji o kosztach leczenia w Australii na tle polskich rozwiązań

Małgorzata Cygańska

 
Część IV. Sprawozdawczość finansowa zasobów i procesów

 
1. Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowania oszustw w sprawozdaniach finansowych

Iwona Cieślak, Karol Marek Klimczak

 
2. Bilansowa wycena majątku jednostki a rzetelność sprawozdań finansowych

Joanna Zuchewicz

 
3. Jakościowe cechy informacji wynikające ze sprawozdań finansowych a wycena aktywów i zobowiązań finansowych

Wojciech Więcław

 
4. Zakres informacyjny rachunku zysków i strat według ustawy o rachunkowości i MSSF

Lucyna Poniatowska

 
5. Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Ewa Walińska

 
6. Walory informacyjne rachunku przepływów pieniężnych w sprawozdawczości finansowej

 Iwona Kumor, Marzena Strojek


7. Zgodność wyniku finansowego, unikanie ujawniania strat i dobrowolna sprawozdawczość według MSSF
Piotr Wójtowicz

 
8. Przydatność informacyjna sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

Halina Waniak-Michalak

 
9. Sprawozdawczość zakładu opieki zdrowotnej

Beata Zaleska


402 stron, B5, oprawa miekka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024