ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

TRANSGRANICZNY CHARAKTER PRZESTĘPSTWA HANDLU LUDŹMI ZAGADNIENIA PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE


MROCZEK R.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 117.00 Twoja cena  111,15 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Transgraniczny charakter przestępstwa handlu ludźmi

Zagadnienia prawnokarne i kryminologiczne


Problematyka handlu ludźmi z dogmatycznego, karnoprawnego i kryminologicznego punktu widzenia stanowi przedmiot aktywnej międzynarodowej, europejskiej oraz krajowej działalności prawodawczej i żywego zainteresowania nauki prawa.

Książka jest syntezą zagadnień związanych z analizą tego zjawiska zarówno w zakresie prawa karnego materialnego, jak i kryminologii. Jest najbardziej aktualnym kompendium wiedzy w tematyce handlu ludźmi na polskim rynku wydawniczym.

Skierowana jest przede wszystkim do praktyków (funkcjonariuszy organów ścigania, prokuratorów, sędziów, adwokatów), a także naukowców i nauczycieli akademickich, prowadzących wykłady z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii. Będzie również przydatna studentom na kierunkach prawo, kryminologia, kryminalistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wykaz wybranych skrótów
Wstęp

1. Etiologia zjawiska handlu ludźmi

1. Wprowadzenie
2. Historyczne uwarunkowania zjawiska handlu ludźmi
3. Społeczne uwarunkowania zjawiska handlu ludźmi
4. Współczesne determinanty przestępstwa handlu ludźmi
5. Zjawisko handlu ludźmi na tle nurtów, kierunków oraz koncepcji kryminologicznych i wiktymologicznych
6. Pojęcie transgraniczności przestępstwa handlu ludźmi
7. Podsumowanie

2. Handel ludźmi – regulacje i zagadnienia prawne

1. Wprowadzenie
2. Handel ludźmi w ujęciu polskich przepisów karnych
2.1. Podmiot i strona podmiotowa
2.2. Przedmiot i strona przedmiotowa
3. Definicja handlu ludźmi
3.1. Znamiona czynnościowe
3.2. Metody i środki
3.3. Cel przestępstwa
4. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy
5. Akty prawa międzynarodowego
5.1. Konwencje, protokoły i deklaracje Organizacji Narodów Zjednoczonych
5.2. Konwencje Rady Europy
5.3. Dokumenty Unii Europejskiej
5.4. Protokoły Międzynarodowej Organizacji Pracy
6. Podsumowanie

3. Typologia przestępstwa handlu ludźmi

1. Wprowadzenie
2. Handel ludźmi w celu wykorzystania w pracy lub usługach o charakterze przymusowym
3. Handel ludźmi w celu wykorzystania w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania
4. Żebractwo
5. Handel ludźmi w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy
6. Handel dziećmi
7. Podsumowanie

4. Kryminologiczne aspekty handlu ludźmi

1. Wprowadzenie
2. Sprawca przestępstwa handlu ludźmi
3. Statystyczny obraz zjawiska w ujęciu globalnym
4. Statystyczny obraz zjawiska w ujęciu regionalnym (unijnym)
5. Kompleksowe przedstawienie rozmiarów i nasilenia zjawiska w Polsce
5.1. Polska jako kraj pochodzenia ofiar
5.2. Polska jako kraj tranzytowy
5.3. Polska jako kraj docelowego wykorzystania ofiar handlu ludźmi
6. Handel ludźmi a przestępczość zorganizowana – wstępna diagnoza zależności i relacji z wybranymi formami handlu ludźmi
7. Podsumowanie

5. Fenomenologiczne aspekty handlu ludźmi

1. Wprowadzenie
2. Współczesne kryminologiczne formy przestępstwa handlu ludźmi7
2.1. Wyłudzanie kredytów i świadczeń socjalnych
2.2. Zmuszanie do zawierania fikcyjnych małżeństw
2.3. Niewolnictwo domowe
2.4. Eksploatacja kryminalna
3. Przemyt ludzi a handel ludźmi
4. Nielegalna migracja a handel ludźmi
5. Legalna migracja a handel ludźmi
6. Wzrost imigracji ekonomicznej a praca przymusowa – korelacje
7. Wpływ migracji klimatycznej na zjawisko handlu ludźmi
8. Podsumowanie

6. Transgraniczny wymiar przestępstwa handlu ludźmi w wyniku badań empirycznych

1. Wprowadzenie
2. Formy i narzędzia badawcze
3. Badania aktowe
3.1. Analiza akt sprawy karnej Sądu Okręgowego w Gdańsku o sygnaturze XIV K 270/14
3.2. Analiza akt sprawy karnej Sądu Okręgowego w Gdańsku o sygnaturze XIV K 272/15
3.3. Analiza wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku o sygnaturze IV K 287/18
3.4. Analiza akt sprawy karnej Sądu Okręgowego w Gdańsku o sygnaturze IV K 82/20
3.5. Analiza wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku o sygnaturze IV K 129/13
4. Podsumowanie wyników badań i wnioski

7. Ekonomiczne aspekty handlu ludźmi w ujęciu ponadgranicznym

1. Wprowadzenie
2. Międzynarodowy wymiar zysków pochodzących z handlu ludźmi
3. Handel ludźmi jako sposób finansowania i korelacji międzynarodowych organizacji przestępczych
4. Handel ludźmi jako stałe źródło dochodu
5. Pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa handlu ludźmi
6. Podsumowanie

8. Wiktymologia przestępstwa handlu ludźmi

1. Wprowadzenie
2. Ofiara przestępstwa handlu ludźmi
3. Potencjał wiktymogenny
4. Regulacje ochronne
4.1. Legalizacja pobytu
4.2. Niekaralność ofiar handlu ludźmi
4.3. Inne uprawnienia wynikające z prawa polskiego
5. Wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi
6. Europejski nakaz ochrony jako mechanizm transgranicznej ochrony ofiar
7. Podsumowanie

9. Transgraniczny charakter zapobiegania przestępstwu handlu ludźmi i reakcji na nie

1. Wprowadzenie
2. Współpraca instytucjonalna na szczeblu krajowym
3. Współpraca instytucjonalna na szczeblu europejskim
4. Współpraca międzynarodowa
5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków

536 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024