ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE ŚRODOWISKO PROCESY SYSTEMY ZASOBY


KARDAS J.S. WÓJCIK-AUGUSTYNIAK M. RED

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2017, wydanie II

cena netto: 99.90 Twoja cena  94,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie w przedsiębiorstwie


Środowisko, procesy, systemy, zasoby.

Skuteczne zarządzanie stanowi wyzwanie dla wielu organizacji. Świadczy o zdolności budowania i urzeczywistniania strategicznych celów organizacji. Wobec powyższego warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa jest stałe generowanie zysku w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dbałość o jakość zasobów oraz nowoczesność wewnętrznych procesów i systemów zarządzania.

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w środowisku. Oddziałuje na nie, jak i samo jest przedmiotem oddziaływania. W publikacji autorzy zwracają szczególną uwagę na te aspekty, które warunkują jego prawidłowe działanie i rozwój.

Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Nawiązuje do programów kształcenia na kierunkach: zarządzanie, ekonomia i logistyka.

WPROWADZENIE
Jarosław Stanisław Kardas

Część I Środowisko i uwarunkowania przedsiębiorstwa

Rozdział 1
Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego
Mariusz Cielemęcki
1.1. Geneza, ewolucja i istota przedsiębiorstwa
1.2. Cele alternatywne i funkcje przedsiębiorstwa
1.3. Typologia przedsiębiorstw
1.3.1. Klasyfikacja według kryterium formy własności
1.3.2. Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw
1.3.3. Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości
1.3.4. Podział przedsiębiorstw ze względu na kryterium rodzaju prowadzonej działalności
1.3.5. Podział przedsiębiorstw ze względu na terytorialne rozczłonkowanie
1.3.6. Podział przedsiębiorstw z punktu widzenia poziomu umiędzynarodowienia działalności
1.4. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w kontekście przeobrażeń otoczenia
1.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 2
Przedsiębiorstwo jako element otoczenia
Mirosław Skarżyński
2.1. Środowisko zewnętrzne - dalsze
2.2. Środowisko zewnętrzne - bliższe
2.3. Środowisko wewnętrzne
2.4. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 3
Konflikt w systemie społecznym przedsiębiorstwa
Monika Jasińska
3.1. Istota i charakterystyka zjawiska konfliktów w organizacji
3.2. Przebieg konfliktu w organizacji
3.3. Znaczenie i źródła konfliktów w systemie społecznym przedsiębiorstwa
3.4. Rola kadry kierowniczej w przezwyciężaniu konfliktów
3.5. Sposoby przezwyciężania konfliktów w organizacji
3.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 4
Etyka w biznesie - trudności i perspektywy
Grażyna O ‘Sullivan
4.1. Etyka w biznesie - złudzenie idealistów czy realna szansa zwiększania przewagi konkurencyjnej nowoczesnych organizacji
4.2. Nierelatywne normy moralne w etyce biznesu
4.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu
4.4. CSR oraz ład korporacyjny w globalnym biznesie
4.5. Badania w etyce w biznesie
4.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 5
Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Dariusz Chalimoniuk
5.1. Rodzaje przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w zarządzaniu
5.2. Internet w marketingu (e-marketing)
5.3. Model komunikacji internetowej
5.4. Kontakty z klientami, handel elektroniczny i telepraca
5.5. E-learning
5.6. Internet w logistyce
5.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Część II Procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział 6
Proces zarządzania strategicznego
Marzena Wójcik-Augustyniak
6.1. Geneza i istota zarządzania strategicznego
6.2. Etapy procesu zarządzania strategicznego
6.2.1. Wizja, misja, cele - podstawowe założenia rozwoju przedsiębiorstwa
6.2.2. Analiza strategiczna - istota, cechy, zakres oraz stosowane metody
6.2.3. Strategia - definicja, cechy, poziomy
6.2.4. Realizacja strategii i kontrola strategiczna
6.3. Alianse strategiczne
6.4. Rola procesów fuzji i przejęć
6.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 7
Planowanie i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
Ewa Multan
7.1. Proces planowania w przedsiębiorstwie
7.2. Rodzaje planów i procedura przygotowania planów
7.3. Klasyfikacje decyzji w procesie zarządzania
7.4. Cykl podejmowania decyzji
7.5. Tworzenie i ocena biznesplanów
7.6. Model biznesu przedsiębiorstwa
7.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 8
Organizowanie i budowanie struktur organizacyjnych
Mariusz Cielemęcki
8.1. Istota i miej sce struktur organizacyjnych w strukturach działalności gospodarczej
8.2. Elementy składowe struktury organizacyjnej
8.3. Funkcje struktury organizacyjnej
8.4. Klasyfikacja struktur organizacyjnych
8.5. Kierunki zmian struktur organizacyjnych
8.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 9
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie
Edyta Bombiak
9.1. Motywowanie jako istotny etap procesu zarządzania kapitałem ludzkim
9.2. System motywowania i jego instrumenty
9.3. Błędy i pułapki w motywowaniu
9.4. Dobre praktyki w obszarze motywowania
9.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 10
Kontrolowanie procesów pracy
Aneta Wysokińska-Senkus, Piotr Senkus
10.1. Definicja i rodzaje kontroli w organizacji
10.2. Zakres, funkcje i zadania kontroli w organizacji
10.3. Proces kontroli
10.4. Kontroling i jego znaczenie w organizacji
10.5. Audyt w organizacji
10.6. Definicja i rodzaje benchmarkingu
10.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 11
Proces komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Wioletta Wereda
11.1. Pojęcie skutecznej komunikacji
11.2. Rodzaje komunikacji w procesie zarządzania
11.2.1. Formy komunikacji interpersonalnej
11.2.2. Inne formy komunikowania się w organizacji
11.3. Komunikacja niewerbalna (tzw. mowa ciała, czyli silent language)
11.4. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 12
Zarządzanie procesem zmian
Monika Jasińska
12.1. Pojęcie i istota zmian w organizacji
12.2. Formy i rodzaje zmian w organizacji
12.3. Źródła zmian w organizacjach
12.4. Wprowadzanie zmian w organizacji
12.5. Trudności na drodze do zmian w organizacji
12.6. Sposoby zmniejszania oporu wobec zmian
12.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Część III Systemy zarządzania w przedsiębiorstwie

Rozdział 13
Zarządzanie produkcją
Robert Rudziński
13.1. Zarządzanie systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach
13.2. Organizacja procesu produkcyjnego
13.3. Otoczenie systemu produkcyjnego
13.4. Metody, techniki oraz systemy planowania i sterowania produkcją
13.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 14
Zarządzanie jakością
Aneta Wysokińska-Senkus, Piotr Senkus
14.1. System zarządzania jakością według wymagań standardu ISO serii 9000
14.2. Kompleksowe zarządzanie jakością
14.3. Dobra Praktyka Produkcyj na
14.4. System Analizy Zagrożeń i Kontroli Punktów Krytycznych
14.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 15
Zarządzanie innowacjami
Jakub J. Brdulak
15.1. Pojęcie innowacji
15.2. Powody wdrażania innowacji oraz kategorie nowych produktów
15.3. Fazowy proces innowacji produktu
15.4. Czynniki decydujące o powodzeniu wprowadzania nowego produktu
15.4.1. Produkt dostarczający konkretnych korzyści oraz dodatkowych wartości klientowi
15.4.2. Silne zorientowanie rynkowe
15.4.3. Obserwacja globalnych produktów
15.4.4. Silna koncentracja na pracach przedrozwojowych
15.4.5. Dokładnie sprecyzowane oraz wczesne zdefiniowanie nowego produktu
15.4.6. Przygotowanie precyzyjnego planu marketingowego wprowadzania nowego produktu na rynek oraz jego konsekwentna realizacja
15.4.7. Właściwa struktura organizacyjna oraz atmosfera w pracy
15.4.8. Poparcie najwyższego kierownictwa
15.4.9. Praca zespołowa
15.4.10. Atrakcyjny rynek, na który jest wprowadzany nowy produkt
15.4.11. Prognozowanie
15.4.12. Kontrolowanie
15.4.13. Zasoby
15.4.14. Czas
15.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 16
Zarządzanie projektami
Marek Szajczyk
16.1. Istota projektu i zarządzania projektem
16.2. Inicjacja projektu
16.3. Planowanie projektu
16.4. Wdrażanie
16.5. Monitorowanie i kontrolowanie
16.6. Zamknięcie projektu
16.7. Metodyki zarządzania proj ektami
16.8. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 17
Zarządzanie marketingowe
Teresa Nowogródzka
17.1. Wybrane pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu
17.2. Ewolucja koncepcji marketingowych
17.3. Ządzanie marketingiem
17.4. Narządzanie marketingowe
17.5. Zarządzanie marketingowe jako integracja działań marketingu
strategicznego i marketingu operacyjnego
17.6. Zarządzanie marketingowe w ujęciu systemowym - główne zadania
17.7. Rola menedżera w zarządzaniu marketingowym
17.8. Znaczenie badań w zarządzaniu marketingowym
17.9. Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego
17.10. Pytania problemowe oraz literatura zalecana

Rozdział 18
Zarządzanie logistyką
Adam Marcysiak
18.1. Pojęcie i istota logistyki
18.2. Znaczenie informacji w logistyce
18.3. Zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie
18.3.1. Pojęcie łańcucha logistycznego
18.3.2. Sieciowy charakter łańcucha dostaw
18.4. Miejsce magazynu w łańcuchu dostaw
18.5. Logistyka dystrybucji
18.5.1. Pojęcie i istota dystrybucji
18.5.2. Funkcje i strategie dystrybucji
18.5.3. Istota kanałów dystrybucji
18.6. Logistyka transportu
18.6.1. Pojęciei istota
18.6.2. Znaczenie i funkcje transportu
18.6.3. Klasyfikacja transportu
18.6.4. Specyfika infrastruktury transportu
18.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Część IV Zasoby przedsiębiorstwa

Rozdział 19
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jarosław S. Kardas
19.1. Cele, zadania oraz działania i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
19.2. Planowanie zatrudnienia - doboru i odejścia pracowników
19.3. Ocena i wynagradzanie pracowników
19.4. Zastosowanie modeli oddziaływań motywacyjnych
19.5. Wybrane wnioski i dyskusje z przeprowadzonych badań w obszarze
zarządzania zasobami ludzkimi
19.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 20
Zarządzanie finansami
Beata Domańska-Szaruga
20.1. Cele i uwarunkowania decyzji finansowych
20.2. Zmienna wartość pieniądza w czasie
20.3. Pozyskiwanie kapitałów - finansowanie działalności bieżącej
i inwestycyjnej
20.4. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
20.5. Zarządzanie kapitałem obrotowym
20.6. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
20.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 21
Zarządzanie informacją
Tomasz Stefaniuk
21.1. Istota informacji
21.2. Potrzeby informacyjne i procesy informacyjne
21.3. Technologie informacyjne
21.4. Ludzie w procesie zarządzania informacją
21.5. Bezpieczeństwo informacji
21.6. Wywiad gospodarczy
21.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 22
Zarządzanie wiedzą
Bogusz Mikula
22.1. Geneza zarządzania wiedzą
22.2. Istota, cechy i typy wiedzy
22.3. Istota i rola zarządzania wiedzą w organizacji
22.4. Płaszczyzny i poziomy zarządzania wiedzą
22.5. Istota i podstawowe zadania strategicznego zarządzania wiedzą
22.6. Przykładowe modele generowania wiedzy oraz podstawowe procesy
z udziałem wiedzy
22.7. Bariery zarządzania wiedzą
22.8. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
NOTA O AUTORACH PUBLIKACJI

562 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024