ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZEDMIOT TREŚĆ I NARUSZENIE


NOWIŃSKA E. PROMIŃSKA U. SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 202.80 Twoja cena  192,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawa własności przemysłowej

Przedmiot, treść i naruszenie


W opracowaniu kompleksowo omówiono regulację prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz innych dóbr niematerialnych, zawartą w ustawie – Prawo własności przemysłowej.

W publikacji autorki szeroko odniosły się do ostatniej dużej nowelizacji Prawa własności przemysłowej dotyczącej m.in. uszczegółowienia określenia wynalazku, określenia wymogu jednolitości zgłoszenia wynalazku, wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych. Omówione zostały także zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego polegające na wprowadzeniu postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Rozważania zawarte w książce – w szczególności dotyczące patentu, dodatkowego świadectwa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i oznaczenia geograficznego – zostały bogato zilustrowane przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych i sądów administracyjnych, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Publikacja będzie przydatna przede wszystkim rzecznikom patentowym, adwokatom, radcom prawnym, i sędziom.

Wykaz skrótów | str. 15
Uwagi wprowadzające | str. 19

Część I PATENT, PRAWO OCHRONNE NA WZÓR UŻYTKOWY, PRAWO Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO, DODATKOWE ŚWIADECTWO OCHRONNE

Wstęp – Prawo własności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji międzynarodowych | str. 23

Rozdział I
Wynalazek jako przedmiot ochrony patentu | str. 29
1. Wprowadzenie | str. 29
2. Wynalazek posiadający zdolność patentową | str. 30
3. Techniczny charakter rozwiązania | str. 31
4. Rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu art. 28 p.w.p. | str. 36
4.1. Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne | str. 37
4.2. Wytwory o charakterze estetycznym | str. 37
4.3. Schematy, zasady i metody przeprowadzenia procesów myślowych, rozgrywanie gier lub prowadzenie działalności gospodarczej | str. 38
4.4. Wytwory lub sposoby niemożliwe do wykorzystania | str. 38
4.5. Programy komputerowe | str. 38
4.6. Przedstawienie informacji | str. 38
5. Nowość wynalazku | str. 39
6. Poziom wynalazczy | str. 46
7. Przemysłowa stosowalność | str. 51
8. Wyłączenia od patentowania | str. 52
8.1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami | str. 53
8.2. Odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli | str. 57
8.3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne | str. 60

Rozdział II
Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 65
1. Definicja wzoru użytkowego | str. 65
2. Przesłanki zdolności rejestracyjnej | str. 69

Rozdział III
Projekt racjonalizatorski | str. 71
1. Definicja projektu racjonalizatorskiego | str. 71
2. Regulamin racjonalizacji | str. 72
3. Skutki prawne przyjęcia projektu racjonalizatorskiego przez przedsiębiorcę | str. 72

Rozdział IV
Wzory przemysłowe | str. 75
1. Uwagi wstępne | str. 75
2. Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie międzynarodowym i rozwiązaniach unijnych | str. 78
2.1. Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS | str. 78
2.2. Prawo Unii Europejskiej | str. 80
2.2.1. Wzór podlegający rejestracji | str. 86
2.2.2. Prawo z rejestracji | str. 90
2.2.3. Ochrona wzorów niezarejestrowanych przepisami rozporządzenia | str. 90
3. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim | str. 93
3.1. Uwagi wstępne | str. 93
3.2. Ochrona wzorów przemysłowych w ustawie – Prawo własności przemysłowej | str. 95
3.2.1. Przedmiot ochrony, postać wytworu, wytwór | str. 95
3.2.2. Nowość i indywidualny charakter wzoru | str. 100
3.2.3. Części składowe wytworu złożonego | str. 118
3.2.4. Brak zdolności rejestracyjnej wzoru | str. 122
4. Postępowanie rejestracyjne przed Urzędem Patentowym | str. 129
4.1. Podmiot uprawniony do zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony | str. 129
4.2. Zasady postępowania przed Urzędem Patentowym | str. 130
4.2.1. Warunki formalne dokumentacji zgłoszeniowej, decyzje Urzędu Patentowego | str. 130
4.2.2. Pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji | str. 134
4.2.3. Dalsze kwestie postępowania zgłoszeniowego | str. 139
4.2.4. Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji | str. 141
5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 141
5.1. Prawa twórcy | str. 141
5.1.1. Ochrona dóbr osobistych twórcy wzoru przemysłowego | str. 141
5.1.2. Majątkowe prawa twórcy i innych podmiotów uprawnionych do wzoru przemysłowego | str. 146
5.2. Treść i zakres prawa z rejestracji | str. 148
5.3. Ograniczenie prawa z rejestracji | str. 156
5.3.1. „Dozwolony użytek” chronionych wzorów przemysłowych | str. 156
5.3.2. Przywilej komunikacyjny i klauzula napraw | str. 160
5.3.3. Uprawnienia używacza uprzedniego | str. 162
5.4. Ustanie prawa – unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji | str. 163
5.4.1. Unieważnienie prawa z rejestracji | str. 164
5.4.2. Tryb postępowania; decyzja | str. 166
5.4.3. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru | str. 168
6. Ochrona wzoru przemysłowego na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 170

Rozdział V
Topografia układów scalonych | str. 175
1. Uwagi wstępne | str. 175
2. Ochrona topografii układów scalonych | str. 176

Rozdział VI
Zagadnienia podmiotowe | str. 183
1. Tryb postępowania | str. 183
2. Twórca jako uprawniony do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy bądź prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 185
3. Nabycie pierwotne prawa | str. 188
4. Nabycie pochodne prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 194
5. Wynagrodzenie twórcy | str. 196

Rozdział VII
Patent | str. 201
1. Charakterystyka patentu jako prawa podmiotowego | str. 201
2. Rodzaje patentów | str. 202
2.1. Uwagi ogólne | str. 202
2.2. Patenty wyróżniane ze względu na przedmiot chronionego wynalazku | str. 203
2.3. Patenty wyróżniane ze względu na zachodzące pomiędzy nimi relacje | str. 208
3. Treść patentu | str. 211
3.1. Zagadnienia wstępne | str. 211
3.2. Korzystanie zawodowe/zarobkowe | str. 212
3.3. Formy korzystania objęte wyłącznością patentową | str. 213

Rozdział VIII
Naruszenie patentu | str. 221
1. Naruszenie a zakres prawa z patentu | str. 221
1.1. Naruszenie a czasowy zakres prawa | str. 221
1.2. Terytorialny zakres prawa | str. 222
1.3. Naruszenie a przedmiotowy zakres prawa | str. 223
2. Postacie korzystania z wynalazku niestanowiące naruszenia patentu | str. 232
2.1. Przywilej komunikacyjny | str. 232
2.2. Przywilej państwowy | str. 233
2.3. Przywilej badawczy | str. 234
2.4. Wyjątek Bolara | str. 235
2.5. Wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej | str. 240
2.6. Korzystanie z materiału biologicznego | str. 241
2.7. Wcześniejsze używanie | str. 241
2.8. Przywilej farmerski | str. 246
3. Wyczerpanie patentu | str. 247
3.1. Wprowadzenie | str. 247
3.2. Wprowadzenie do obrotu | str. 250
3.3. Zakres wyczerpania prawa | str. 253
3.4. Wyczerpanie patentu na wynalazek biotechnologiczny | str. 253
3.5. Szczególny mechanizm | str. 254

Rozdział IX
Dodatkowe świadectwo ochronne | str. 257
1. Wprowadzenie | str. 257
2. Warunki uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego | str. 260
3. Pojęcie produktu | str. 261
4. Produkt leczniczy | str. 263
5. Patent podstawowy | str. 266
6. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu | str. 270
7. Produkt, który nie był uprzednio przedmiotem świadectwa | str. 272
8. Przedmiot i zakres ochrony | str. 275
9. Czas ochrony | str. 277
10. Podmiot uprawniony do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego | str. 280
11. Obrót prawami ze świadectwa | str. 281
12. Ustanie dodatkowego świadectwa ochronnego | str. 282

Rozdział X
Prawo ochronne na wzór użytkowy | str. 285
1. Prawo ochronne na wzór użytkowy jako prawo podmiotowe | str. 285
2. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 286

Rozdział XI
Umowy licencyjne | str. 289
1. Wprowadzenie | str. 289
2. Ustawowy model umowy licencyjnej | str. 291
3. Zawarcie i ustanie umowy licencyjnej | str. 294
4. Przejście praw i obowiązków | str. 296
5. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej | str. 297
6. Szczególne rodzaje licencji | str. 299
6.1. Licencja dorozumiana | str. 299
6.2. Licencja otwarta | str. 300
6.3. Licencja przymusowa | str. 302

Rozdział XII
Rozporządzanie prawem wyłącznym | str. 309
1. Umowy przeniesienia praw wyłącznych | str. 309
2. Obciążenie praw | str. 314

Rozdział XIII
Ustanie praw wyłącznych | str. 319
1. Wprowadzenie | str. 319
2. Unieważnienie | str. 319
2.1. Postępowanie sprzeciwowe a postępowanie unieważnieniowe | str. 319
2.2. Podstawy unieważnienia | str. 321
2.3. Legitymacja czynna w postępowaniach prowadzących do unieważnienia | str. 326
3. Wygaśnięcie | str. 332
3.1. Podstawy wygaśnięcia | str. 332
3.2. Skutki prawne wygaśnięcia prawa wyłącznego | str. 337
4. Wpis do rejestru | str. 337
5. Postępowanie sporne | str. 338
6. Ograniczenie praw wyłącznych | str. 339

Rozdział XIV
Środki ochrony | str. 343
1. Roszczenia i środki pomocnicze | str. 343
1.1. Roszczenie zapobiegawcze | str. 343
1.2. Roszczenie o ustalenie braku naruszenia | str. 344
1.3. Roszczenie o zabezpieczenie dowodów | str. 345
1.3.1. Wprowadzenie | str. 345
1.3.2. Legitymacja czynna | str. 346
1.3.3. Legitymacja bierna | str. 346
1.3.4. Przesłanki zabezpieczenia (uprawdopodobnienie roszczenia, interes prawny) | str. 347
1.3.5. Dowody podlegające zabezpieczeniu | str. 349
1.3.6. Przebieg postępowania | str. 351
1.4. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego | str. 352
1.5. Wezwanie do udzielenia informacji | str. 353
1.5.1. Wprowadzenie | str. 353
1.5.2. Legitymacja czynna | str. 353
1.5.3. Legitymacja bierna | str. 353
1.5.4. Ramy czasowe wniosku o udzielenie informacji | str. 354
1.5.5. Zakres informacji | str. 354
1.5.6. Przebieg postępowania | str. 355
1.5.7. Środki służące obowiązanemu (odszkodowanie) | str. 357
2. Roszczenia z tytułu naruszenia | str. 357
2.1. Wprowadzenie | str. 357
2.2. Legitymacja czynna | str. 358
2.3. Roszczenie o zaniechanie naruszenia | str. 361
2.4. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści | str. 363
2.5. Roszczenie odszkodowawcze | str. 366
2.6. Roszczenie publikacyjne | str. 369
2.7. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia | str. 370
2.8. Nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej | str. 373
2.9. Okres, za jaki można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia | str. 374
2.10. Przedawnienie roszczeń | str. 376

Część II PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY, PRAWO Z REJESTRACJI OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

Rozdział XV
Znaki towarowe i prawo ochronne | str. 383
1. Znak towarowy jako dobro niematerialne | str. 383
1.1. Natura prawna znaku towarowego | str. 383
1.2. Funkcje znaku towarowego | str. 384
1.2.1. Uwagi wstępne | str. 384
1.2.2. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca) | str. 386
1.2.3. Funkcja gwarancyjna | str. 387
1.2.4. Funkcja reklamowa | str. 388
1.2.5. Inne funkcje znaku towarowego | str. 388
1.3. Znak towarowy jako przedmiot ochrony | str. 389
2. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego | str. 390
2.1. Normatywna definicja znaku towarowego | str. 390
2.2. Otwarty katalog form przedstawieniowych zdatnych do odróżniania | str. 394
2.3. Zdolność do odróżniania oznaczeń stanowiących kształt towaru lub opakowania, koloru perse, oznaczeń dźwiękowych, zapachowych i smakowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 396
3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego | str. 403
3.1. Uwagi wstępne | str. 403
3.2. Przeszkody bezwzględne | str. 404
3.3. Przeszkody względne | str. 418
4. Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe | str. 424
4.1. Kategorie normatywne znaków chronionych. Kryteria wyodrębnienia | str. 424
4.2. Znak towarowy indywidualny. Znaki wspólne. Wspólne prawo ochronne | str. 425
4.3. Znak powszechnie znany | str. 433
4.4. Znak renomowany | str. 435
4.5. Znak usługowy | str. 437
5. Udzielenie prawa ochronnego. Zasady ogólne | str. 438
5.1. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego | str. 438
5.2. Zgłoszenie znaku towarowego i rozpatrywanie zgłoszenia | str. 442
5.3. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Wzmianka | str. 445
6. Prawo ochronne na znak towarowy. Charakterystyka ogólna | str. 446
6.1. Prawo ochronne na znak towarowy jako podmiotowe prawo bezwzględne | str. 446
6.2. Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo formalne. Ograniczenie terytorialne i czasowe | str. 447
6.3. Zasada specjalizacji | str. 448
6.4. Majątkowy charakter prawa | str. 449
7. Treść prawa ochronnego na znak towarowy | str. 453
7.1. Używanie znaku towarowego. Charakterystyka regulacji | str. 453
7.2. Charakterystyka używania jako wykonywania prawa ochronnego | str. 454
7.3. Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego | str. 457
8. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy. Unieważnienie i wygaśnięcie | str. 466
8.1. Unieważnienie prawa ochronnego | str. 467
8.2. Wygaśnięcie prawa ochronnego | str. 468
9. Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy | str. 471
9.1. Uwagi wstępne | str. 471
9.2. Bezprawność używania | str. 473
9.3. Naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia (art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p.) | str. 474
9.4. Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) | str. 479
9.5. Środki ochrony | str. 483

Rozdział XVI
Oznaczenia geograficzne | str. 491
1. Uwagi wstępne | str. 491
2. Ochrona oznaczeń geograficznych w umowach międzynarodowych | str. 492
2.1. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej i akty prawne wydane na jej podstawie | str. 492
2.1.1. Porozumienie madryckie | str. 497
2.1.2. Porozumienie lizbońskie | str. 498
2.1.3. Konwencja streska | str. 499
2.2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) | str. 500
2.3. Porozumienie TRIPS w systemie prawa unijnego i w systemach krajowych | str. 504
2.4. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie Unii Europejskiej | str. 506
2.4.1. Przedmiot ochrony | str. 513
2.4.2. Nazwy rodzajowe | str. 516
2.4.3. Nazwa odmiany roślin lub nazw zwierząt jako ograniczenie rejestracji | str. 519
2.4.4. Nazwy homonimiczne | str. 520
2.4.5. Renoma znaku towarowego jako przeszkoda rejestracyjna | str. 521
2.4.6. Zasady rejestracji | str. 523
2.4.7. Procedura krajowa | str. 524
2.4.8. Procedura unijna | str. 525
2.4.9. Prawo z rejestracji | str. 526
2.4.10. Zmiana warunków specyfikacji | str. 527
2.4.11. Ochrona zarejestrowanych nazw i oznaczeń | str. 528
2.4.12. Cofnięcie rejestracji | str. 530
2.4.13. Ochrona produktów tradycyjnych | str. 530
2.4.14. Produkt górski | str. 532
2.5. Ochrona oznaczeń win | str. 534
2.6. Ochrona oznaczeń napojów spirytusowych | str. 538
2.7. Ochrona oznaczeń wód mineralnych | str. 541
3. Ochrona oznaczeń geograficznych w systemie prawa polskiego | str. 541
3.1. Ochrona na podstawie przepisów zwalczających nieuczciwe działania rynkowe | str. 541
3.1.1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. | str. 541
3.1.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. | str. 544
3.2. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej | str. 553
3.2.1. Definicja ustawowa | str. 553
3.2.2. Nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia | str. 557
3.2.3. Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe | str. 561
3.2.4. Oznaczenia homonimiczne | str. 565
3.2.5. Nazwy rodzajowe | str. 566
3.2.6. Warunki formalne rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 568
3.2.7. Modyfikacja treści zgłoszenia | str. 571
3.2.8. Udzielanie prawa z rejestracji – zagadnienia proceduralne | str. 572
3.2.9. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 573
3.2.10. Używacz uprzedni | str. 575
3.2.11. Wyczerpanie prawa | str. 576
3.2.12. Ograniczenie prawa z rejestracji | str. 578
3.2.13. Obrót prawem z rejestracji | str. 578
3.2.14. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji | str. 579
4. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych | str. 581
5. Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów spirytusowych | str. 584
5.1. Geograficzna indywidualizacja wód mineralnych, źródlanych i stołowych | str. 584
5.2. Geograficzna indywidualizacja napojów spirytusowych | str. 586
5.3. Geograficzna indywidualizacja wyrobów winiarskich | str. 588

Bibliografia | str. 591

604 strony, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021