ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WPŁYW SYTUACJI KRYZYSOWYCH NA STOSUNKI CYWILNOPRAWNE


KONDEK J.M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wpływ sytuacji kryzysowych na stosunki cywilnoprawne


W publikacji przedstawiono, jaki wpływ na różne gałęzie prawa cywilnego i regulowane przez nie stosunki prawne ma wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej.

Dokonano wyboru tych instytucji i pojęć prawa cywilnego, które w ocenie autora mają podstawowe znaczenie teoretyczne i największą doniosłość praktyczną.


W kompleksowy sposób omówiono m.in.:

• należące do prawa zobowiązań klauzule rebus sic stantibus i waloryzacyjne, a także wpływ sytuacji nadzwyczajnych na odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
• instytucje prawa osobowego (uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu),
• instytucje prawa spadkowego (testamenty ustne i wojskowe),
• zagadnienie dopuszczalności użycia, uszkodzenia lub zniszczenia cudzej rzeczy,
• wpływ sytuacji kryzysowych na instytucje dawności i sposób liczenia terminów.

Uwzględniono ponadto rozwiązania przyjęte w kolejnych tzw. tarczach antykryzysowych wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i nadzór nad wykonywaniem umów, sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką odpowiedzialności cywilnej.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Wpływ sytuacji kryzysowych na bieg terminów
1. Terminy w prawie cywilnym - wzmianka
2. Wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia lub zasiedzenia z uwagi na siłę wyższą według przepisów ogólnych
3. Możliwość wstrzymania rozpoczęcia lub zawieszenia terminów zawitych i przemilczenia
4. Wstrzymanie rozpoczęcia biegu i zawieszenie terminów w związku z epidemią COVID-19
5. Wpływ sytuacji kryzysowych na terminy wynikające z umów
6. Dodatkowe dni wolne od pracy w przypadku stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Rozdział II
Wpływ sytuacji kryzysowych na prawo umów
1. Uwagi wstępne
2. Sądowa ingerencja w stosunki kontraktowe
2.1. Konsekwencje zmiany okoliczności
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Nadzwyczajna zmiana stosunków (klauzula rebus sic stantibus)
2.1.2.1. Uwagi ogólne
2.1.2.2. Klauzula rebus sic stantibus a zasady prawa cywilnego
2.1.2.3. Charakter materialnoprawny i procesowy uprawnienia z art. 357 1 k.c.
2.1.2.4. Stosunki prawne podlegające regulacji z art. 357 1 k.c.
2.1.2.5. Zakres podmiotowy art. 357 1 k.c.
2.1.2.6. Przesłanki zastosowania art. 357 1 k.c.
2.1.2.7. Wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków a zawarcie i wykonanie umowy. Nadzwyczajna zmiana stosunków w czasie
2.1.2.8. Sposób ingerencji sądu w stosunek zobowiązaniowy
2.1.2.9. Aspekty procesowe
2.1.2.10. Aspekty intertemporalne - wzmianka
2.1.2.11. Stosowanie art. 357 1 k.c. w umowach zawartych w ramach zamówień publicznych
2.1.3. Waloryzacja sądowa
2.1.3.1. Uwagi wstępne
2.1.3.2. Stosunki prawne podlegające regulacji
2.1.3.3. Zakres podmiotowy waloryzacji sądowej
2.1.3.4. Przesłanki zastosowania waloryzacji sądowej
2.1.3.5. Sposób ingerencji sądu
2.1.3.6. Waloryzacja sądowa a klauzula rebus sic stantibus
2.1.3.7. Aspekty intertemporalne
2.1.4. Zmiana okoliczności w umowie o dzieło i o roboty budowlane
2.1.4.1. Uwagi ogólne
2.1.4.2. Uprawnienie z art. 632 § 2 k.c. 
2.1.4.3. Podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego z przyczyn nadzwyczajnych
2.1.4.4. Uprawnienia przyjmującego zamówienie z umowy o dzieło a art. 357 1 i art. 358 1 § 2 k.c.
2.1.5. Zmiana okoliczności w umowie dzierżawy
2.1.6. Zmiana okoliczności w przypadku renty
2.2. Wyzysk
2.2.1. Uwagi wprowadzające
2.2.2. Zakres zastosowania art. 388 k.c.
2.2.3. Przesłanki zaistnienia wyzysku
2.2.3.1. Sytuacja wyzyskanego (przesłanka subiektywna)
2.2.3.2. Rażąca dysproporcja świadczeń (przesłanka obiektywna)
2.2.3.3. Sytuacja wyzyskującego
2.2.4. Charakter prawny uprawnienia wyzyskanego
2.2.5. Kryteria rozstrzygnięcia i charakter prawny orzeczenia
2.2.6. Rozliczenia wzajemne stron
2.2.7. Termin zawity i przedawnienie
2.2.8. Wyzysk a wady oświadczeń woli
2.2.9. Artykuł 388 k.c. a inne przepisy Kodeksu cywilnego
3. Niemożliwość świadczenia
3.1. Niemożliwość świadczenia w ogólności
3.2. Niemożliwość świadczenia pierwotna
3.2.1. Skutki pierwotnej niemożliwości świadczenia
3.2.2. Obowiązek ostrzeżenia drugiej strony
3.3. Niemożliwość świadczenia następcza
3.3.1. Niemożliwość następcza w przypadku umów niewzajemnych
3.3.1.1. Zasada ogólna - wygaśnięcie obowiązku świadczenia
3.3.1.2. Wyjątek - przekształcenie świadczenia niemożliwego w obowiązek wydania surogatów
3.3.2. Niemożliwość następcza w przypadku umów wzajemnych
3.3.2.1. Niemożliwość całości świadczenia
3.3.2.2. Niemożliwość części świadczenia

Rozdział III
Wpływ sytuacji kryzysowych na odpowiedzialność cywilną
1. Uwagi wstępne
2. Odpowiedzialność deliktowa
2.1. Stan kryzysowy jako uzasadnienie wyłączenia odpowiedzialności na zasadzie winy
2.2. Stan kryzysowy jako uzasadnienie wyłączenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka
2.3. Działanie na własne ryzyko (niebezpieczeństwo) jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność
3. Odpowiedzialność kontraktowa
3.1. Obowiązek dłużnika dochowania należytej staranności a zakres jego odpowiedzialności kontraktowej
3.2. Odpowiedzialność kontraktowa a niemożliwość świadczenia
3.3. Treść należytej staranności a sytuacje kryzysowe
3.4. Sytuacje kryzysowe a umowna modyfikacja poziomu należytej staranności
3.5. Sytuacje kryzysowe a zakres odpowiedzialności dłużnika
3.6. Podsumowanie

Rozdział IV
Wpływ sytuacji kryzysowych na inne działy prawa cywilnego
1. Prawo osobowe
1.1. Uznanie za zmarłego
1.1.1. Uwagi ogólne
1.1.2. Skutki uznania za zmarłego
1.1.3. Aspekty procesowe
1.1.4. Przesłanki wspólne dla różnych sytuacji uzasadniających uznanie za zmarłego
1.1.4.1. Pojęcie zaginięcia
1.1.4.2. Upływ czasu
1.1.5. Uznanie za zmarłego według zasad ogólnych
1.1.6. Kwalifikowane przypadki uznania za zmarłego
1.1.6.1. Zaginięcie w podróży
1.1.6.2. Zaginięcie statku lub okrętu
1.1.6.3. "Inne szczególne zdarzenie" w rozumieniu art. 30 § 1 k.c.
1.1.6.4. Zaginięcie w związku z niebezpieczeństwem dla życia
1.1.6.5. Zaginięcie w związku z wojną lub działaniami wojennymi
1.2. Stwierdzenie zgonu
2. Prawo rzeczowe - użycie, uszkodzenie lub zniszczenie cudzej rzeczy
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Stan wyższej konieczności
2.2.1. Bezpośredniość zagrożenia
2.2.2. Bilans dóbr
2.2.3. Konieczność naruszenia cudzego prawa własności
2.3. Obowiązek naprawienia szkody
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.2. Przesłanki odpowiedzialności
2.3.3. Zakres naprawienia szkody
2.3.4. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność
3. Prawo spadkowe
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Testament ustny
3.2.1. Przesłanki sporządzenia testamentu ustnego
3.2.2. Forma testamentu ustnego
3.2.3. Stwierdzenie treści testamentu ustnego
3.2.3.1. Sporządzenie dokumentu
3.2.3.2. Zeznania świadków
3.3. Testamenty wojskowe
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Okoliczności uzasadniające sporządzenie testamentu wojskowego
3.3.3. Osoby uprawnione do sporządzenia testamentów wojskowych
3.3.4. Formy testamentu wojskowego
3.3.4.1. Złożenie oświadczenia przed sędzią wojskowym
3.3.4.2. Złożenie oświadczenia wobec świadków
3.3.4.3. Wyjątkowa forma testamentu wojskowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis orzeczeń

364 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021