ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM


RZEWUSKI M. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 178.80 Twoja cena  169,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym


Tematyka publikacji od lat znajduje się w centrum zainteresowania praktyków sądowych, gdyż dotyczy merytorycznego i formalnego sposobu zakończenia poszczególnych postępowań cywilnych, w szczególności w procesie, postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym, w związku z postępowaniem arbitrażowym czy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obejmuje swoim zakresem nie tylko orzeczenia kończące postępowanie cywilne, lecz także rozstrzygnięcia wydawane w kwestiach wpadkowych, porządkowych czy organizacyjnych.

Autorzy szczegółowo omawiają zagadnienia związane m.in. z uzasadnianiem i doręczaniem orzeczeń, sporządzaniem transkrypcji uzasadnień, rektyfikacją orzeczeń, a także ich wykonalnością i prawomocnością. W książce uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone przede wszystkim nowelizacją z 4.07.2019 r., a także zmiany wynikające z tzw. tarcz antykryzysowych, będące próbą odpowiedzi ustawodawcy na wyzwania, jakie przed polskim wymiarem sprawiedliwości postawiła pandemia COVID-19.

Zaletą publikacji jest przede wszystkim to, że stanowi ona w dużej mierze wyczerpujące opracowanie szeroko rozumianej problematyki rozstrzygnięć sądowych w postępowaniu cywilnym, wzbogacone orzecznictwem sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z prezentacją dorobku nauki postępowania cywilnego. Została napisana przez autorów łączących doświadczenie zawodowe sędziów, radców prawnych oraz stałego mediatora przy sądzie z pracą naukową.

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz innych praktyków stosowania prawa, a także pracowników naukowych. Będzie przydatna także studentom i aplikantom.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I
Zasady orzekania
1. Uwagi wprowadzające
2. Podstawowe zasady orzekania
3. Szczególne reguły orzekania

Rozdział II
Wyroki sądu pierwszej instancji
1. Istota i charakter wyroku
2. Klasyfikacja wyroków
3. Rodzaje wyroków z uwzględnieniem zakresu rozstrzygnięcia
3.1. Wyrok częściowy
3.2. Wyrok wstępny
3.3. Wyrok końcowy
3.4. Wyrok łączny
3.5. Wyrok uzupełniający
4. Rodzaje wyroków z uwzględnieniem sposobu ustosunkowania się pozwanego do powództwa
4.1. Wyrok kontradyktoryjny
4.2.Wyrok z uznania
4.3. Wyrok zaoczny

Rozdział III
Postanowienia sądów pierwszej i drugiej instancji
1. Uwagi wprowadzające
2. Zasada ograniczonej dewolutywności
3. Zażalenia o charakterze dewolutywnym
4. Zaskarżanie postanowień do innego składu sądu pierwszej instancji
5. Postanowienia sądu drugiej instancji i ich zaskarżanie
6. Skład sądu rozpoznającego zażalenie
7. Postanowienia niezaskarżalne zażaleniem

Rozdział IV
Nakazy zapłaty
1. Istota i charakter prawny
2. Odpowiednie stosowanie przepisów o wyrokach
3. Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia
4. Nakaz zapłaty jako tytuł wykonawczy

Rozdział V
Zarządzenia
1. Uwagi wprowadzające
2. Zarządzenie zwrotu pisma procesowego
2.1. Zwrot pisma procesowego wniesionego "metodą tradycyjną"
2.2.Zwrot pisma procesowego wniesionego na urzędowym formularzu
2.3. Zwrot pisma procesowego a limine
2.3.1. Zwrot pisma wniesionego z naruszeniem przymusu adwokacko-radcowskiego
2.3.2. Zwrot pisma wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego
2.3.3. Zwrot pisma niebędącego pozwem
2.4. Zwrot nienależycie opłaconego pisma wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika
3. Zarządzenia asystenta sędziego

Rozdział VI
Uchwały
1. Uwagi wprowadzające
2. Zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości
3. Podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy
4. Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy
5. Uchwały powiększonego składu Sądu Najwyższego

Rozdział VII
Rozstrzygnięcia sądów rejestrowych i wieczystoksięgowych
1. Wpisy do rejestrów sądowych w systematyce orzeczeń
2. Rozstrzygnięcia sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym
3. Rozstrzygnięcia sądu w postępowaniu rejestrowym

Rozdział VIII
Rozstrzygnięcia sądu odwoławczego
1. Uwagi wprowadzające
2. Oddalenie apelacji
3. Zmiana zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy
4. Uchylenie wyroku w razie stwierdzenia nieważności postępowania
5. Uchylenie wyroku w razie nierozpoznania istoty sprawy lub nieprzeprowadzenia w całości postępowania dowodowego
6. Uchylenie wyroku i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania
7. Odrzucenie apelacji i umorzenie postępowania apelacyjnego
8. Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu
9. Rozstrzygnięcia sądu zażaleniowego

Rozdział IX
Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego
1. Uwagi wprowadzające
2. Wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy
3. Zażalenie
4. Skarga kasacyjna
4.1. Odrzucenie skargi
4.2. Postanowienia w przedmiocie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania
4.3. Oddalenie i uwzględnienie skargi kasacyjnej
4.4. Orzeczenie reformatoryjne
4.5. Odrzucenie pozwu i umorzenie postępowania
5. Wznowienie postępowania
6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Odrzucenie skargi
6.3. Postanowienia w przedmiocie przyjęcia skargi do rozpoznania
6.4. Oddalenie i uwzględnienie skargi
7. Skarga na przewlekłość postępowania
8. Skarga nadzwyczajna
9. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia

Rozdział X
Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
1. Uwagi wprowadzające
2. Rodzaje i charakter rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zagadnienia formalne
3. Postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych
4. Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach ze skarg przeciwko państwom członkowskim
5. Wyroki wydane wskutek pytań prejudycjalnych
6. Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w niektórych sprawach ze skarg innych niż wniesione na podstawie art. 258 i 259 TFUE

Rozdział XI
Uzasadnianie orzeczeń
1. Pojęcie i funkcje uzasadnienia orzeczenia
2. Uzasadnianie orzeczeń sądu pierwszej instancji
2.1. Uzasadnianie wyroków
2.1.1. Budowa uzasadnienia
2.1.2. Sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia
2.2. Uzasadnianie postanowień
3. Uzasadnianie orzeczeń sądu drugiej instancji

Rozdział XII
Transkrypcja uzasadnień
1. Istota transkrypcji uzasadnienia
2. Charakter transkrypcji uzasadnienia
3. Wymogi formalne transkrypcji uzasadnienia
4. Sporządzenie transkrypcji uzasadnienia
5. Doręczenie transkrypcji uzasadnienia
6. Transkrypcja elektronicznego protokołu rozprawy

Rozdział XIII
Doręczanie orzeczeń
1. Istota i zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym
2. Czas i miejsce doręczeń
3. Rodzaje doręczeń
3.1. Doręczenie właściwe
3.2. Doręczenia zastępcze
4. Doręczenia z urzędu
5. Doręczenia na wniosek
6. Doręczenie stronie, której miejsce pobytu jest nieznane
7. Doręczenia w okresie pandemii

Rozdział XIV
Rektyfikacja orzeczeń
1. Uwagi wprowadzające
2. Sprostowanie orzeczenia
3. Uzupełnienie orzeczenia
4. Wykładnia orzeczenia
5. Wniosek o rektyfikację złożony jedynie dla zwłoki w postępowaniu

Rozdział XV
Wykonalność i prawomocność orzeczeń
1. Wykonalność orzeczeń
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Natychmiastowa wykonalność orzeczeń
1.3. Zabezpieczenie rygoru natychmiastowej wykonalności
1.4. Wygaśnięcie natychmiastowej wykonalności
1.5. Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, przywrócenie stanu poprzedniego (restitutio in integrum)
2. Prawomocność orzeczeń
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Prawomocność formalna
2.3. Prawomocność materialna
2.3.1. Uwagi wprowadzające
2.3.2. Prawomocność materialna w ujęciu pozytywnym (prejudycjalność)
2.3.3. Prawomocność materialna w ujęciu negatywnym (powaga rzeczy osądzonej)
2.4. Stwierdzenie prawomocności

Rozdział XVI
Rozstrzygnięcia w postępowaniu zabezpieczającym
1. Uwagi wprowadzające
2. Zarządzenie o zwrocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia
3. Postanowienia w postępowaniu zabezpieczającym
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Postanowienia formalne (procesowe) w postępowaniu zabezpieczającym
3.3. Postanowienia co do zabezpieczenia
4. Zmiana, uchylenie i upadek zabezpieczenia
5. Zabezpieczenie roszczeń przez sądy krajowe w sprawach unijnych

Rozdział XVII
Rozstrzygnięcia w postępowaniu egzekucyjnym
1. Uwagi wprowadzające
2. Rodzaje orzeczeń
3. Klasyfikacja postanowień wydawanych przez sąd
4. Postanowienia w przedmiocie nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
5. Zaświadczenia (wyciągi) wydawane w postępowaniach europejskich
5.1. Rodzaje zaświadczeń (wyciągów) wydawanych w postępowaniach europejskich
5.2. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
5.3. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
5.4. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
5.5. Zaświadczenie dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych
5.6. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych
5.7. Zaświadczenie dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych
6. Postanowienia wydawane przez sąd jako organ egzekucyjny we właściwym postępowaniu egzekucyjnym
6.1. Sąd rejonowy jako organ egzekucyjny
6.2.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
6.3. Egzekucja z nieruchomości, począwszy od licytacji
6.4. Egzekucja wykonania czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba
6.5. Egzekucja wykonania czynności, której inna osoba za dłużnika nie może wykonać i której wykonanie zależy od jego woli
6.6. Egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela
6.7. Egzekucja przez zarząd przymusowy
6.8. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
6.9. Zakończenie postępowania egzekucyjnego
7. Rozstrzygnięcia sądu w zakresie sprawowanego nadzoru judykacyjnego
7.1. Formy nadzoru judykacyjnego
7.2. Zarządzenia zmierzające do należytego wykonania egzekucji
7.3. Rozstrzygnięcia wydawane po rozpoznaniu skargi na czynności komornika
7.4. Rozstrzygnięcia wydawane po rozpoznaniu zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Rozdział XVIII
Rozstrzygnięcia w związku z postępowaniem przed sądem polubownym
1. Podstawy rozstrzygnięć sądów polubownych
2. Istota i charakter wyroku arbitrażowego
3. Rodzaje rozstrzygnięć sądów polubownych
4. Skutki prawne wyroku sądu polubownego
5. Rektyfikacja wyroku sądu polubownego
6. Przechowywanie akt arbitrażowych
7. Skarga o uchylenie wyroku arbitrażowego
8. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego

Bibliografia
O Autorach

588 stron, A5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021