ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

(Z)ROZUMIEĆ ŚWIAT DZIECKA


KOCHANOWSKA E. RED.

wydawnictwo: IMPULS , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 80.00 Twoja cena  76,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

(Z)rozumieć świat dziecka

Od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia


Niniejsza monografia wpisuje się w nurt naukowych rozważań nad swoistością dziecięcego procesu rozumienia, uzewnętrzniającego się w werbalnych i niewerbalnych wypowiedziach dzieci na temat wybranych obszarów rzeczywistości. W myśl stwierdzenia głoszącego, że wypowiedzi stanowią „znakomite zwierciadło, w którym przegląda się otaczająca dzieci rzeczywistość”, autorzy tekstów ukazują różne sposoby interpretowania świata przez dzieci w wieku szkolnym, które to sposoby zdeterminowane są przez przestrzeń, z którą dzieci wchodzą w bezpośrednie lub pośrednie relacje. Przedmiotem analizy są świat znaczeń konstruowanych przez dziecko, jak również badania z dziećmi, gdzie w uzewnętrznianiu świata mali ludzie uczestniczą sami – jako aktywne podmioty prezentujące własne doświadczenia, przeżycia, sposoby myślenia.

Autorzy tekstów zamieszczonych w niniejszej monografii podjęli próbę ukazania różnych aspektów procesu nadawania znaczeń przez dzieci oraz (z)rozumienia przez nie świata i jego wybranych elementów. Uwzględnienie dziecięcych sposobów interpretowania znaczeń w codziennej praktyce edukacyjnej pomaga małym ludziom rozumieć świat, wykorzystywać własny potencjał i możliwości, a także budować samoświadomość. W ten sposób tworzy się przestrzeń dla uczniowskiej autonomii w poznawaniu i rozumieniu świata. Nauczyciel pełni rolę architekta przestrzeni edukacyjnej klasy szkolnej, który stwarza dzieciom możliwość wypracowywania własnych strategii myślenia i procedur rozwiązywania problemów, budowania osobistych teorii i weryfikowania ich poprzez doświadczanie.

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza opisuje konteksty nadawania znaczeń, a druga jest próbą interpretacji dziecięcych znaczeń przez dorosłych badaczy.

Wstęp        

Część I. Wokół problemów interpretacji

Monika Miczka-Pajestka 
Widzenie świata a dziecięcy potencjał umysłu. Wokół problemów interpretacji 
Seeing the world and the children’s mind potential. Discussing interpretation issues       

Justyna Wojciechowska
Uniwersalizm zjawisk kształtujących znaczenia językowe w perspektywie dziecięcych interpretacji rzeczywistości 
Universalism of phenomena shaping linguistic meanings in the perspective of children’s interpretations of reality      

Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia
Niedyrektywne koncepcje wspierania rozwoju dziecka do lat trzech według Emmi Pikler i Magdy Gerber – wprowadzenie do problemu 
Non-directive concepts of supporting the development of a child at the age of up to three according to Emmi Pikler and Magda Gerber – introduction to the problem      

Ewa Kochanowska 
Wspólnota uczenia się drogą ku rozumieniu znaczeń przez dziecko 
Learning community as the way to a child’s understanding of meanings      

Ewa Musiał
Pozytywny klimat w zespole klasowym jako edukacyjny warunek konstruowania wiedzy przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej
A positive climate in class team as an educational condition the construction of knowledge by early school education pupils   


Część II. DZIECKO W PRZESTRZENI SŁÓW I ZNACZEŃ 

Alina Górniok-Naglik 
Dziecko w kalejdoskopie wartości 
A child in the kaleidoscope of values      

Zbigniew Nowak 
Kompetencja moralna dzieci na progu edukacji systematycznej
Moral competence of children at the beginning of systematic education      

Kinga Kuszak
Interpretacje pojęcia wojny według uczniów klas starszych szkoły podstawowej
Interpretations of the notion of war according to senior years’ primary school students 

Anna Rybińska
Współpraca w perspektywie dzieci w wieku przedszkolnym – zarys wyników badań własnych 
Cooperation in the preschool children’s perspective – an outline of the results of the own research  

Alina Kalinowska-Iżykowska
Edukacja matematyczna a kompetencje emancypacyjne uczniów – analiza podręczników do matematyki dla klas pierwszych 
Mathematical education and emancipatory competences of students – analysis of mathematics textbooks for the first grades      

Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder
Działa(nie) i pozna(nie) w kształtowaniu u dzieci pojęcia miary masy 
Taking action and experiencing in shaping the concept of measure of mass in children   

Urszula Szuścik
Plastyka i muzyka w edukacji dzieci i studentów 
Fine arts and music in the education of children and academic students  

Rafał Majzner
(U)słyszeć muzykę. Doświadczanie muzyki klasycznej przez dziecko 
To hear music. Experiencing classical music by a child  

Marta Kondracka-Szala
Muzyka popularna i dziecięce sposoby jej odczytywania – metodologiczno-teoretyczny zarys projektu badawczego 
Popular music and children’s ways of reading it – methodological and theoretical outline of the research project  

Alicja Mironiuk
Dziecko w wieku przedszkolnym jako uczestnik sztuki abstrakcyjnej, czyli kilka uwag o przełamywaniu stereotypów oraz poszukiwaniu rozwiązań
Kindergarten child as a participant of abstract art, or several remarks on overcoming the stereotypes and searching the solution  

Agnieszka Janik
Między wolnością a podporządkowaniem – (pozorne) możliwości dziecięcej zabawy na wybranych podwórkach Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu 
Between freedom and submission – (seeming) possibilities of children’s play in selected backyards of the Oława suburbs of Wrocław   

Noty o autorach

274 strony, B5 (160X235), oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021