ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ADMINISTRACYJNE PRAWO NIERUCHOMOŚCI TABELE KOMPETENCYJNE


WANCKE P. / DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 79.70 Twoja cena  75,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie prawa nieruchomości są obecnie rozległe i regulowane przez znaczną ilość przepisów prawa.

Prezentowana książka składa się z tabel zawierających zestawienie przysługujących urzędnikom uprawnień i obowiązków, dotyczących nieruchomości, z przypisanymi im konkretnymi podstawami prawnymi.

Tabele powstały w oparciu o kategorie tematyczne (hasła) tożsame z terminologią, jaka funkcjonuje w odpowiednich przepisach prawa. Dzięki takiemu rozwiązaniu można szybko wyszukać niezbędne regulacje prawne i ustalić ich prawidłowe zastosowanie. Całość uzupełnia indeks zawartości merytorycznej.

Książka jest skierowana przede wszystkim do pracowników administracji publicznej zajmujących się m.in. problematyką regulowania stanów prawnych nieruchomości, osób, które chcą realizować swoje prawne i faktyczne interesy w stosunku do nieruchomości za pośrednictwem lub w oparciu o organy administracji, ale także do wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę tym zakresie.

Stan prawny na 7.06.2010 r.


Spis treści:

Przedmowa
str. 9

Wykaz skrótów i aktów prawnych
str. 11

Uwagi terminologiczne
str. 17

Tabele kompetencyjne dla administracji publicznej
str. 19

ADIACENCKA OPŁATA
str. 21

CMENTARZE KOMUNALNE
str. 24

DZIAŁY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI)
str. 26

DZIEDZICZENIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB GMINĘ
str. 36

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
str. 37

GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU
str. 49

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW
str. 53

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI (SKARB PAŃSTWA; JST)
str. 54

INWESTYCYJNA OPŁATA
str. 80

KATEGORIE DRÓG PUBLICZNYCH
str. 83

LEGALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
str. 89

LOKALIZACJA AUTOSTRAD
str. 94

LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
str. 95

LOKALIZACJA LINII KOLEJOWEJ
str. 106

LOKALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE LOTNISK UŻYTKU PUBLICZNEGO
str. 110

LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012
str. 114

LOKALIZACJA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
str. 117

MELIORACYJNA OPŁATA
str. 119

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
str. 123

NADANIE GOSPODARSTW ROLNYCH
str. 128

NADAWANIE NAZW ULICOM I PLACOM
str. 129

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI
str. 130

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000
str. 133

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
str. 138

OGRANICZANIE PRZEZNACZANIA GRUNTÓW NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE
str. 151

OGRANICZENIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
str. 153

ORGANY WYŻSZEGO STOPNIA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W ZAKRESIE SPRAW DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
str. 172

PLANISTYCZNA OPŁATA
str. 177

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE
str. 178

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W WOJEWÓDZTWIE
str. 189

PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA SZCZEBLU KRAJOWYM
str. 193

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW MORSKICH, WÓD WEWNĘTRZNYCH, MORZA TERYTORIALNEGO I WYŁĄCZNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
str. 196

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
str. 198

PODATEK OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
str. 207

PODATEK LEŚNY
str. 212

PODATEK ROLNY
str. 215

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
str. 225

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
str. 233

POWSZECHNA TAKSACJA NIERUCHOMOŚCI
str. 239

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
str. 245

POZWOLENIE WODNOPRAWNE
str. 258

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA, W ZWIĄZKU Z USTALONYM PRAWEM DO RENTY LUB EMERYTURY
str. 268

PRZYZNANIE NA WŁASNOŚĆ DZIAŁKI DOŻYWOTNIEJ
str. 270

PRZYZNANIE WŁASNOŚCI DZIAŁKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZEKAZANEGO PAŃSTWU
str. 271

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
str. 272

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH
str. 276

REALIZACJA PRAWA DO REKOMPENSATY Z TYTUŁU POZOSTAWIENIA NIERUCHOMOŚCI POZA OBECNYMI GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
str. 282

REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW
str. 283

ROSZCZENIA LUB ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI
str. 285

ROSZCZENIE O NABYCIE WŁASNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W DRODZE UMOWY NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA LUB JST
str. 300

ROSZCZENIE O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI
str. 307

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW, BUDOWLI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
str. 308

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
str. 313

SAMODZIELNOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO LUB LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU
str. 315

SCALENIE I PONOWNY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
str. 316

SCALENIE I WYMIANA GRUNTÓW
str. 318

STREFY OCHRONNE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROLOGICZNEJ ORAZ PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNEJ
str. 321

STREFY PRZEMYSŁOWE
str. 322

STWIERDZENIE NABYCIA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
str. 323

ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
str. 334

TRWAŁY ZARZĄD (SKARB PAŃSTWA; JST)
str. 347

TRWAŁY ZARZĄD (MINISTER SKARBU PAŃSTWA; ANR; AMW)
str. 357

UREGULOWANIE WŁASNOŚCI OSADNICZYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH NA OBSZARZE ZIEM ODZYSKANYCH
str. 361

UREGULOWANIE SPRAW WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI NIEROLNICZYCH NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH I NA TERENACH B. W. M. GDAŃSKA
str. 362

USTALENIE LINII BRZEGU
str. 363

USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
str. 365

UWŁASZCZENIE I UREGULOWANIE INNYCH SPRAW, ZWIĄZANYCH Z REFORMĄ ROLNĄ I OSADNICTWEM ROLNYM
str. 370

UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
str. 372

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
str. 376

WALORYZACJA KWOT NALEŻNYCH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
str. 385

WARUNKI ZABUDOWY TERENU LUB ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
str. 386

WPISYWANIE DO KSIĄG HIPOTECZNYCH (GRUNTOWYCH) PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTYCH NA CELE REFORMY ROLNEJ
str. 392

WSTRZYMANIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
str. 393

WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ LUB LEŚNEJ
str. 395

WYWŁASZCZANIE NIERUCHOMOŚCI
str. 402

ZABYTEK NIERUCHOMY
str. 412

ZAJĘCIE PASA DROGI
str. 423

ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI GRUNTÓW
str. 427

ZGŁOSZENIE WYKONANIA BUDOWY LUB ROBÓT BUDOWLANYCH
str. 429

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
str. 436

Skorowidz zawartości merytorycznej
str. 441

Literatura
str. 485


488 stron , B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021