ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ŚRODOWISKO, PROCESY, SYSTEMY, ZASOBY.


KARDAS J.S. WÓJCIK-AUGUSTYNIAK M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 95.00 Twoja cena  90,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja koncentruje się na zagadnieniach:

- środowiska i uwarunkowaniach przedsiębiorstwa,

- procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

- systemów zarządzania w przedsiębiorstwie,

- zasobów przedsiębiorstwa.


Spis treści:

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego Mariusz Cielemęcki
1.1. Geneza i istota przedsiębiorstwa
1.2. Cele alternatywne i funkcje przedsiębiorstwa
1.3. Typologia przedsiębiorstw
1.4. Przeobrażenia i zmiana roli przedsiębiorstw w gospodarce Polski
1.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 2. Przedsiębiorstwo jako element otoczenia Marian Skarżyński
2.1. Środowisko zewnętrzne
2.2. Środowisko zewnętrzne - bliższe
2.3. Środowisko wewnętrzne
2.4. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 3. Konflikt w systemie społecznym przedsiębiorstwa Monika Jasińska
3.1. Istota i charakterystyka konfliktów w organizacji
3.2. Znaczenie i źródła konfliktów w systemie społecznym przedsiębiorstwa
3.3. Rola kadry kierowniczej w przezwyciężaniu konfliktów
3.4. Sposoby przezwyciężania konfliktów w organizacji
3.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 4. Etyka w biznesie - trudności i perspektywy Grażyna O’Sullivan
4.1. Etyka w biznesie - złudzenie idealistów czy realna szansa zwiększania przewagi konkurencyjnej nowoczesnych organizacji
4.2. Nierelatywne normy moralne w etyce biznesu
4.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu
4.4. Badania w etyce w biznesie
4.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 5. Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem Dariusz Chalimoniuk
5.1. Rodzaje przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w zarządzaniu
5.2. Internet w marketingu (e-marketing)
5.3. Model komunikacji internetowej
5.4. Kontakty z klientami, handel elektroniczny i telepraca
5.5. E-learning
5.6. Internet w logistyce
5.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

CZĘŚĆ II. PROCESY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Rozdział 6. Proces zarządzania strategicznego Marzena Wójcik-Augustyniak
6.1. Geneza i istota zarządzania strategicznego
6.2. Etapy procesu zarządzania strategicznego
6.3. Alianse strategiczne
6.4. Rola procesów fuzji i przejęć
6.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 7. Planowanie i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie Ewa Multan
7.1. Proces planowania w przedsiębiorstwie
7.2. Rodzaje planów i procedura przygotowania planów
7.3. Klasyfikacje decyzji w procesie zarządzania
7.4. Cykl podejmowania decyzji
7.5. Tworzenie i ocena biznesplanów
7.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 8. Organizowanie i budowanie struktur organizacyjnych Mariusz Cielemęcki
8.1. Istota i miejsce struktur organizacyjnych w strukturach działalności gospodarczej
8.2. Elementy składowe struktury organizacyjnej
8.3. Funkcje struktury organizacyjnej
8.4. Klasyfikacja struktur organizacyjnych
8.5. Kierunki zmian struktur organizacyjnych
8.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 9. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie Edyta Bombiak
9.1. Istota i znaczenie motywowania we współczesnych organizacjach
9.2. System motywowania i jego instrumenty
9.3. Zasady skutecznego motywowania
9.4. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 10. Kontrolowanie procesów pracy Aneta Wysokińska-Senkus, Monika Chyłek
10.1. Definicja i rodzaje kontroli w organizacji
10.2. Zakres, funkcje i zadania kontroli w organizacji
10.3. Procedura kontrolna
10.4. Controlling i jego znaczenie w organizacji
10.5. Audyt w organizacji
10.6. Definicja i rodzaje benchmarkingu
10.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 11. Proces komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wioletta Wereda
11.1. Pojęcie skutecznej komunikacji
11.2. Rodzaje komunikacji w procesie zarządzania
11.3. Komunikacja niewerbalna (tzw. mowa ciała, czyli silent language)
11.4. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 12. Proces negocjacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bogusława Stańczewska
12.1. Podział negocjacji ze względu na przedmiot rozmów
12.2. Negocjacje indywidualne
12.3. Zespół negocjacyjny
12.4. Przebieg procesu negocjacyjnego
12.5. Negocjowanie jako element potencjału organizacji
12.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 13. Zarządzanie procesem zmian Monika Jasińska
13.1. Formy i rodzaje zmian w organizacji
13.2. Źródła zmian w organizacjach
13.3. Wprowadzanie zmian w organizacji
13.4. Brak akceptacji pracowników wobec przeprowadzanych zmian
13.5. Sposoby zmniejszania oporu wobec zmian
13.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

CZĘŚĆ III. SYSTEMY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Rozdział 14. Zarządzanie produkcją Robert Rudziński
14.1. Zarządzanie systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach
14.2. Organizacja procesu produkcyjnego
14.3. Otoczenie systemu produkcyjnego
14.4. Metody, techniki oraz systemy planowania i sterowania produkcją
14.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 15. Zarządzanie jakością Janusz Toruński, Aneta Wysokińska-Senkus
15.1. Systemy zarządzania jakością według norm ISO serii 9000
15.2. Dobra Praktyka Produkcyjna
15.3. System Analizy Zagrożeń i Kontroli Punktów Krytycznych
15.4. Kompleksowe zarządzanie jakością
15.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 16. Zarządzanie kulturą organizacji Krystyna Kubik
16.1. Identyfikacja kultury
16.2. Funkcje kultury
16.3. Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością
16.4. Typologia kultur
16.5. Czynniki wpływające na kształtowanie kultury w organizacji
16.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 17. Zarządzanie innowacjami Jakub J. Brdulak
17.1. Pojęcie innowacji
17.2. Powody wdrażania innowacji oraz kategorie nowych produktów
17.3. Fazowy proces innowacji produktu
17.4. Czynniki decydujące o powodzeniu wprowadzania nowego produktu
17.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 18. Zarządzanie projektami Tomasz Stefaniuk
18.1. Istota projektu i zarządzania projektem
18.2. Rozpoczęcie projektu
18.3. Szczegółowe planowanie realizacji projektu
18.4. Realizacja i zakończenie projektu
18.5. Metodyki zarządzania projektami
18.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 19. Zarządzanie marketingowe Stefan Antczak
19.1. Wybrane pojęcia marketingu
19.2. Istota zarządzania marketingowego
19.3. Koncepcje działań marketingowych przedsiębiorstwa
19.4. Wybrane aspekty zarządzania marketingowego
19.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 20. Zarządzanie logistyką Stanisław Dworecki
20.1. Pojęcie i interpretacja logistyki
20.2. Zasady racjonalnego działania w logistyce
20.3. Łańcuch logistyczny
20.4. Magazynowanie dóbr
20.5. Logistyka dystrybucji
20.6. Logistyka zaopatrywania
20.7. Logistyka transportu
20.8. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

CZĘŚĆ IV. ZASOBY PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi Jarosław S. Kardas
21.1. Cele, zadania oraz działania i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
21.2. Planowanie zatrudnienia - doboru i odejścia pracowników
21.3. Ocena i wynagradzanie pracowników
21.4. Zastosowanie modeli oddziaływań motywacyjnych
21.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 22. Zarządzanie finansami Beata Domańska-Szaruga
22.1. Cele i uwarunkowania decyzji finansowych
22.2. Zmienna wartość pieniądza w czasie
22.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
22.4. Pozyskiwanie kapitałów - finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej
22.5. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
22.6. Zarządzanie kapitałem obrotowym
22.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 23. Zarządzanie informacją Tomasz Stefaniuk
23.1. Istota informacji
23.2. Potrzeby informacyjne i procesy informacyjne
23.3. Technologie informacyjne
23.4. Ludzie w procesie zarządzania informacją
23.5. Bezpieczeństwo informacji
23.6. Wywiad gospodarczy
23.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 24. Zarządzanie wiedzą Bogusz Mikuła
24.1. Geneza zarządzania wiedzą
24.2. Istota, cechy i typy wiedzy
24.3. Definicje, rola i funkcje zarządzania wiedzą
24.4. Płaszczyzny i poziomy zarządzania wiedzą
24.5. Istota i podstawowe zadania strategicznego zarządzania wiedzą
24.6. Przykładowe modele generowania wiedzy oraz podstawowe procesy z udziałem wiedzy
24.7. Bariery zarządzania wiedzą
24.8. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 25. Zarządzanie czasem Krystyna Kubik
25.1. Kategorie czasu i ich podział
25.2. Ekonomiczne wykorzystanie czasu
25.3. Pożeracze czasu oraz etapy zarządzania czasem
25.4. Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Zakończenie
Bibliografia
Nota o autorach publikacji


551 stron, format: 17.0x24.0 cm, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024